Input:

243/2022 Sb., Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí Garance

č. 243/2022 Sb., Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
ZÁKON
ze dne 10. srpna 2022
o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků,
b)  práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných plastových výrobků na trh,
c)  práva a povinnosti související s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků a
d)  působnost správních orgánů v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a v oblasti práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků.
§ 2
Působnost zákona
(1)  Tento zákon se použije na vybrané plastové výrobky bez ohledu na to, zda jsou na trh uváděny samostatně nebo jako součást nebo příslušenství jiných výrobků.
(2)  Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a na nakládání s vybranými plastovými výrobky, které se staly odpadem, zákon o odpadech.
(3)  Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se pro vybraný plastový výrobek, který je obalem nebo obalovým prostředkem, zákon o obalech.
§ 3
Základní pojmy
(1)  Plastem se pro účely tohoto zákona rozumí materiál tvořený polymerem podle čl. 3 bodu 5 nařízení (ES) č. 1907/20062) , k němuž mohou být přidány přísady nebo další látky a který může být hlavní strukturní složkou konečných výrobků. Plastem není materiál tvořený chemicky neupravenými přírodními polymery.
(2)  Vybraným plastovým výrobkem se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  výrobek uvedený v částech A až D přílohy k tomuto zákonu, který je vyroben zcela nebo částečně z plastu a který není vyroben, navržen nebo uváděn na trh tak, aby mohl být během svého životního cyklu
1.  vícekrát využit nebo mohl projít několika cykly tím, že bude vrácen výrobci k opětovnému naplnění, nebo
2.  opětovně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl určen,
b)  lovné zařízení obsahující plast, nebo
c)  výrobek z oxo-rozložitelného plastu.
(3)  Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a)  oxo-rozložitelným plastem plastové materiály, které obsahují přísady, jež prostřednictvím oxidace způsobují rozpad plastového materiálu na mikročástice nebo chemický rozklad,
b)  výrobcem
1.  podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku3) , vyrábí, plní, prodává nebo dováží a uvádí na trh vybrané plastové výrobky, naplněné nebo nenaplněné, s výjimkou osoby vykonávající rybolovnou činnost podle čl. 4 bodu 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/20134) , nebo
2.  podnikatel, který prostřednictvím použití prostředků komunikace na dálku3) prodává přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazen, vybrané plastové výrobky, naplněné nebo nenaplněné, s výjimkou osoby vykonávající rybolovnou činnost podle čl. 4 bodu 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/20134) ,
c)  lovným zařízením jakákoli