Input:

242/2004 Sb., Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění účinném k 31.3.2008 Garance

č. 242/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. dubna 2004
o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí
(o provádění agroenvironmentálních opatření)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
542/2004 Sb.
(k 25.10.2004)
v § 4 ruší odst. 4, mění § 5 odst. 1 a 3, v § 13 odst. 4 a doplňuje slova a v § 21 odst. 4
119/2005 Sb.
(k 29.3.2005)
celkem 63 novelizačních bodů
119/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
mění, viz čl. I body 2 až 5, 11, 19, 21, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 43 až 46, 49, 53, 54, 56 a 63 novely
119/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
mění přílohu č. 2
515/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění, 60 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
351/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění, 11 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
81/2007 Sb.
(k 20.4.2007)
mění, 54 novelizačních bodů
99/2008 Sb.
(k 31.3.2008)
mění celkem 22 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen „předpisy Evropských společenství“) opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (dále jen „agroenvironmentální opatření“), včetně poskytování dotací2a) při zemědělském hospodaření v rámci těchto opatření.
§ 2
Agroenvironmentální opatření
(1) Agroenvironmentální opatření zahrnují tato podopatření:
a) podopatření ekologické zemědělství,
b) podopatření ošetřování travních porostů,
c) podopatření péče o krajinu, které se člení na tituly
1. zatravňování orné půdy,
2. tvorba travnatých pásů na svažitých půdách,
3. pěstování meziplodin,
4. trvale podmáčené louky a rašelinné louky,
5. ptačí lokality na travních porostech,
6.  pásy orné půdy oseté vybranými plodinami za účelem zvýšení potravní nabídky ptačích společenstev a živočišných druhů vázaných na polní stanoviště (dále jen „biopásy“),
d) podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní,
e) podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné.
(2) Podopatření uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) a e) lze uplatnit na celém území České republiky, s výjimkou podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy, jde-li o ornou půdu podle § 8 odst. 1 písm. a).
(3) Podopatření uvedené v odstavci 1 písm. d) lze uplatnit pouze na půdních blocích, popřípadě jejich dílech,3) jestliže se alespoň 10 % celkové výměry jednotlivého půdního bloku, popřípadě jeho dílu nachází na území chráněné krajinné oblasti Moravský kras.4)
§ 3
Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření
(1) Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), jestliže
a) vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělsky obhospodařuje alespoň
1. 5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5) nejde-li o hospodaření podle bodů 2 až 7,
2. 2 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5) jde-li o hospodaření v územích národních parků nebo chráněných krajinných oblastí,6)
3. 1 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5) jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu,7)
4. 0,5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5) jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení (dále jen „zelenina nebo speciální byliny“) v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu,7)
5. 0,25 ha vinic, ovocných sadů nebo