Input:

24/1999 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí Garance

č. 24/1999 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. ledna 1999,
kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství :
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Na základě podpůrných programů podle § 2 odst. 3 zákona1) nebo programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona poskytuje stát na rok 1999 finanční podporu nebo pomoc (dále jen „podpora nebo pomoc”) podle kritérií stanovených tímto nařízením fyzickým nebo právnickým osobám, které
a)  zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu2) na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, loukách, pastvinách a ostatních plochách3) (dále jen „zemědělské pozemky”), jejichž celková výměra
1.  je nejméně 5 ha, nebo
2.  jde-li o zemědělské pozemky v územích národních parků nebo v chráněných krajinných oblastech (dále jen „zvláště chráněná území”)4) nebo v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,5) je nejméně 2 ha, nebo
3.  jde-li o zemědělské hospodaření ekologickým způsobem na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách a ovocných sadech, je nejméně 1 ha,

nebo
b)  zalesní v souladu se zvláštními právními předpisy6) zemědělské pozemky, na nichž se zemědělsky hospodařilo, na základě vlastnického práva.
(2)  Zemědělské hospodaření na ostatních plochách3) potvrzuje v čestném prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí podpory nebo pomoci, uvedeném v přílohách č. 19 a 20 k tomuto nařízení, příslušný územní odbor Ministerstva zemědělství (dále jen „ministerstvo”), ve vojenských újezdech pověřený orgán Ministerstva obrany.
(3)  Podporu nebo pomoc nelze poskytnout státním podnikům, rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, s výjimkou státních podniků a rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva obrany.
§ 2
(1)  Podporu nebo pomoc poskytne ministerstvo nebo Ministerstvo obrany na základě žádosti osoby uvedené v § 1 (dále jen „žadatel”) při splnění dále stanovených kritérií.
(2)  Podpora nebo pomoc náleží při plnění stanovených kritérií po celý rok 1999. Podporu nebo pomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) lze uvolňovat zálohově.
(3)  Podpory a pomoci lze při splnění stanovených kritérií poskytnout i na více podpůrných programů nebo programů pomoci podle tohoto nařízení.
§ 3
(1)  Žádost o poskytnutí podpory nebo pomoci (dále jen „žádost”) podává žadatel příslušnému územnímu odboru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany, jde-li o právnickou osobu v jeho působnosti. Žádost se podává
a)  do