Input:

24/1973 Sb., Nařízení vlády České socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly, platné do 31.12.1991 Archiv

č. 24/1973 Sb.
[zrušeno č. 552/1991 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 14. března 1973
o závodních komisích lidové kontroly
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona České národní rady č. 116/1971 Sb., o výborech a komisích lidové kontroly:
Zřizování závodních komisí lidové kontroly
§ 1
(1) Závodní komise lidové kontroly (dále jen „závodní komise“) se zřizují v podnicích, jiných organizacích a závodech (dále jen „organizace“), řízených orgány České socialistické republiky, kde se pro to vytvoří optimální podmínky, a po souhlasu vlády České socialistické republiky.
(2) Při výběru organizací, v nichž má být závodní komise zřízena, posuzuje se zejména, zda zřízení závodní komise vyžaduje hospodářský nebo jiný společenský zájem a zda pro její činnost jsou kádrové i jiné předpoklady.
§ 2
(1) Návrh na zřízení závodní komise připravuje v součinnosti s příslušnými orgány Komunistické strany Československa, Revolučního odborového hnutí, Socialistického svazu mládeže a s vedoucím organizace (dále jen „orgány uvedené v § 2 odst. 1“)
a) výbor lidové kontroly okresního národního výboru (obvodního národního výboru v hlavním městě Praze nebo Národního výboru města Brna, Ostravy a Plzně), jde-li o organizace řízené nebo spravované tímto národním výborem, národním výborem nižšího stupně, anebo o organizace ústředně řízené,
b) výbor lidové kontroly krajského národního výboru (Národního výboru hlavního města Prahy), jde-li o organizace řízené nebo spravované tímto národním výborem, anebo o organizace ústředně řízené, u nichž to stanovil Výbor lidové kontroly České socialistické republiky.
c) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky, jde-li o organizace ústředně řízené, u nichž si to vyhradil.
(2) K přípravě návrhu na zřízení závodní komise v ústředně řízené organizaci podle odstavce 1 písm. a) a b) je příslušný výbor lidové kontroly národního výboru, v jehož obvodu je tato organizace.
(3) Návrhy na vyslovení souhlasu ke zřízení závodních komisí předkládá vládě České socialistické republiky Výbor lidové kontroly České socialistické republiky.
§ 3
(1) Po vyslovení souhlasu vládou České socialistické republiky zřídí závodní komisi výbor lidové kontroly uvedený v § 2 odst. 1 (dále jen „příslušný výbor lidové kontroly“), který též jmenuje předsedu, místopředsedu a nejméně 5 dalších členů závodní komise. Počet členů určí s přihlédnutím k velikosti organizace a ke složitosti kontrolních úkolů.
(2) Členové závodní komise jsou vybíráni z kolektivu pracovníků organizace, popř. i z důchodců, kteří dříve v organizaci pracovali.1) Členství v závodní komisi je neslučitelné s funkcí vedoucího organizace a jeho zástupce, jakož i s funkcí pracovníka odborného kontrolního útvaru organizace; členem závodní komise nemůže též být pracovník organizace, který uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty.2)
(3) Příslušný výbor lidové kontroly odvolá po projednání s orgány uvedenými v § 2 odst. 1 člena závodní komise, jestliže řádně neplní své povinnosti, nebo z jiných závažných důvodů.
(4) Jmenování a odvolání členů závodní