Input:

239/1988 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění Archiv

č. 239/1988 Sb.
[zrušeno č. 187/2006 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 19. prosince 1988
o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
Ústřední rada odborů stanoví podle § 51 odst. 1 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 87/1968 Sb. a zákona č. 148/1983 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 95/1968 Sb., vyhlášky č. 113/1975 Sb., vyhlášky č. 165/1979 Sb., vyhlášky č. 79/1982 Sb., vyhlášky č. 154/1983 Sb., vyhlášky č. 80/1984 Sb. a vyhlášky č. 134/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 1 písm. f) a g) zní:
„f) roční odměny (roční prémie) vedoucím pracovníkům poskytované podle mzdových předpisů nebo vnitřních mzdových předpisů o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků, pokud se jejich výše nestanoví procentní sazbou ze základního platu dosaženého za kalendářní rok;
g) stabilizační a náborové odměny (příspěvky);“.
2. V § 2 odst. 3 se slovo „Odměny“ nahrazuje slovem „Mzdy“.
3. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Skončil-li pracovník zaměstnání a znovu nastoupil do zaměstnání v téže organizaci v nejbližší navazující pracovní den, posuzuje se rozhodné období, jako by předchozí zaměstnání stále trvalo.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
4. V § 4 odst. 6 písm. a) se na konci vypouští středník a připojují se tato slova:
„zabezpečované organizací u mladistvých a k zařazení do práce podle pracovní smlouvy po skončení nástupní praxe a dalšího zapracování (období základního odborného růstu) u absolventů středních a vysokých škol;“.
5. V § 4 odst. 6 se připojuje nové písmeno f) které zní:
„f)  ke změně pracovní činnosti nebo nástupu na nové pracoviště v rámci téže organizace, k níž došlo v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření.“.
6. V § 6 odst. 6 se slova „(§ 4 odst. 6)“ nahrazují slovy „( § 4 odst. 7)“.
7. V § 9 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 6“.
8. § 9 odst. 2 a 3 zní:
„(2) Pravděpodobný započitatelný výdělek se zjišťuje, jestliže pracovní neschopnost vznikla již v kalendářním měsíci, v