Input:

238/1992 Sb., Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění účinném k 1.1.2006, platné do 31.12.2006 Archiv

č. 238/1992 Sb.
[zrušeno č. 159/2006 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 14. dubna 1992
o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí
(zákon o střetu zájmů)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
287/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění (též původní název předpisu)
228/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
doplňuje (vkládá Část druhou, tj. § 12a)
15/2002 Sb.
(k 1.4.2002)
v § 2 doplňuje odst. 5 a v § 10 odst. 3, mění § 11
96/2005 Sb.
(k 1.3.2005)
mění, celkem 43 novelizačních bodů
96/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 8 odst. 2 písm. b)
(změna neprovedena z důvodu zrušení zák. ke dni 14.7.2005)
nález ÚS
283/2005 Sb.
(k 14.7.2005)
nepřímo, ruší změny provedené zák. č. 96/2005 Sb.
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší slova v § 2 odst. 5 a v § 12a odst. 1 písm. b)
ČÁST PRVNÍ
STŘET ZÁJMŮ
§ 1
Společná ustanovení
(1) Veřejnými funkcionáři se pro účely tohoto zákona rozumějí poslanci a senátoři, členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády,1) (dále jen „veřejný funkcionář“).
(2) Střetem veřejného zájmu se zájmem osobním se rozumí takové jednání, popřípadě opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.
§ 2
(1) Veřejný funkcionář nesmí využívat svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání neoprávněných výhod pro sebe nebo jinou osobu, zejména za tím účelem nesmí:
a) osobně po dobu výkonu své funkce jednat za sebe nebo jinou osobu vůči státu, státní nebo převážně státem spravované právnické osobě v obchodních záležitostech,
b) odvolávat se na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s výkonem jeho soukromé činnosti, včetně jeho povolání, zaměstnání nebo podnikání,
c) umožnit uvedení svého jména nebo vyobrazení k reklamním účelům za úplatu nebo za jiný majetkový prospěch.
(2) Člen vlády a vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, nesmí:
a) provozovat nebo vykonávat podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost,
b) být členem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
c) být výdělečně činný v pracovněprávním, služebním či obdobném poměru, nejde-li o poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář.
(3) Omezení uvedené v odstavci 2 se nevztahuje na správu vlastního majetku a na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární, uměleckou nebo sportovní, nejde-li o vlastní podnikání v těchto oborech.
(4) Veřejní funkcionáři uvedení v odstavci 2 musí činnosti tam uvedené zanechat v nejbližší možné době ode dne, kdy začali vykonávat svou funkci.
(5) Poslanci a senátorovi nenáleží odměna za výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání a v níž má stát většinovou majetkovou účast nebo většinový podíl na hlasovacích právech.1a) Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po zániku mandátu poslance a senátora.
Čestné prohlášení
§ 3
Čestným prohlášením se rozumí oznámení o osobním prospěchu, oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku.
§ 4
Oznámení o osobním prospěchu
Veřejný funkcionář v průběhu jednání ústavního nebo státního orgánu, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo hlasuje, je povinen před schválením nebo rozhodnutím ve věci oznámit svůj poměr, nebo pokud je mu znám, poměr manžela, dětí, rodičů, sourozenců, druha nebo družky k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání