Input:

237/1995 Sb., Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 237/1995 Sb., Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 27. září 1995
o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
121/2000 Sb.
(k 1.12.2000)
ruší část I
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část pátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST I
(zrušena 121/2000 Sb.)
ČÁST II
Změna a doplnění zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 12
Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 13 odst. 2 zní:
„(2)  Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu (§ 15 odst. 2 písm. a)) na podkladě
a)  rozhlasového či televizního vysílání nebo
b)  zvukového, obrazového či zvukově obrazového snímku vyrobeného a uveřejněného jeho výrobcem (§ 45) přenesením pomocí technického zařízení na nenahrané nosiče záznamu, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových nosičů, popřípadě jejich dovozcům. Právo na odměnu nepřísluší, pokud jde o nenahrané nosiče záznamů pro vývoz nebo pro provozní potřeby fyzických či právnických osob.”.
2. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky č. 5) zní:
„(3)  Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu (§ 15 odst. 2 písm. a)) na podkladě tiskovin5nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových zařízení, popřípadě jejich dovozcům.


5 § 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.”.
3. V § 13 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4, který zní:
„(4)  Sazby odměn a náhrad podle odstavců 2 a 3, způsob jejich placení, jakož i jejich rozdělení mezi jednotlivé skupiny oprávněných osob může Ministerstvo kultury stanovit vyhláškou.”.
4. V § 39 odst. 1 se slova „§ 13 odst. 2 a 3” nahrazují slovy „§ 13 odst. 2 až 4” a slova „§ 16 odst. 2 a 3” se nahrazují slovy„§ 16”.
5. § 44 se vypouští.
ČÁST III
Změna a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
§ 13
Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 5 písm. f) se slova „kterým bylo přiznáno výhradní oprávnění zastupovat autory nebo výkonné umělce ve výkonu práv.2” nahrazují slovy „kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných.2”.
2. V § 5 písm. f) poznámka č. 2) zní:


2 § 2 zákona č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.”.
ČÁST IV
Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§