Input:

234/2014 Sb., Zákon o státní službě, ve znění účinném k 1.5.2020 Garance

č. 234/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. října 2014
o státní službě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 odst. 1 písm. g) a § 33 odst. 1 písm. q)
nález ÚS
199/2015 Sb.
(k 14.8.2015)
ruší § 17 odst. 3 větu čtvrtou
298/2015 Sb.
(k 25.11.2015)
mění § 53, § 54, § 55, § 57, § 58
26/2016 Sb.
(k 25.1.2016)
mění § 8 odst. 1, § 24 odst. 5, § 51, § 67, § 74 odst. 1 písm. h), § 149, § 178, § 193 odst. 3 a § 195
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 33 odst. 1 písm. u)
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
vkládá v § 2 odst. 1 nové písm. l)
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 2 odst. 1 písm. g) a § 33 odst. 1 písm. q)
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 2 odst. 1 písm. g) a § 33 odst. 1 písm. r)
195/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
vkládá v § 2 odst. 1 nové písm. m)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 26 odst. 1
302/2016 Sb.
(k 21.9.2016)
mění § 2 odst. 1, § 11 odst. 4, § 19 odst. 4 a § 33 odst. 1
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 2 odst. 1, § 11 odst. 4, § 19 odst. 4 a § 33 odst. 1
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 33 odst. 1
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21.2.2017.
66/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 2 odst. 1
144/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění, celkem 92 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
150/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 2 odst. 2
335/2018 Sb.
(k 1.7.2019)
vkládá v § 2 odst. 1 písm. p); nová přechodná ustanovení
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 128 odst. 1; nové přechodné ustanovení
35/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění, celkem k datu 108 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 14.2.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 2 odst. 1 písm. h) a § 33 odst. 1 písm. s)
178/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění § 2 odst. 1 a § 33 odst. 1
205/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 61
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu,
b) organizační věci státní služby (dále jen „služba“),
c) služební vztahy státních zaměstnanců,
d) odměňování státních zaměstnanců a
e) řízení ve věcech služebního poměru.
(2) Tento zákon dále upravuje organizační věci týkající se zaměstnanců ve správních úřadech, kteří pracují v základním pracovněprávním vztahu.
§ 2
(1) Tento zákon se nevztahuje na
a) člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena vlády, včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády,
b) vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) a zaměstnance, který vykonává činnosti pro vedoucího Úřadu vlády,
c) náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka člena vlády,
d) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
e) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu,
f) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
g) člena Rady Energetického regulačního úřadu,
h) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů,
i) předsedu a člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
j) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu,
k) zaměstnance, který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech, a na zaměstnance, který pouze řídí, organizuje a kontroluje výkon pomocných, servisních nebo manuálních prací,
l) ředitele a inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,
m) předsedu, místopředsedy a další členy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a členy Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství,
n) člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu,
n) předsedu a místopředsedu Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře,
o) člena Etické komise Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
p) lékaře orgánu sociálního zabezpečení,
r) předsedu a místopředsedy Národní sportovní agentury.
(2) Tento zákon se dále nevztahuje na zaměstnance zařazeného v bezpečnostním sboru, Generálním štábu Armády České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství, Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a v Národním bezpečnostním úřadu.
HLAVA II
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 3
Správní úřad
Správním úřadem pro účely tohoto zákona je ministerstvo a jiný správní úřad, jestliže je zřízen zákonem a je zákonem výslovně označen jako správní úřad nebo orgán státní správy.
§ 4
Služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad
(1) Správní úřad je pro účely tohoto zákona služebním úřadem.
(2) Služebním úřadem jsou dále státní orgán nebo právnická osoba, o kterých tak stanoví jiný zákon.
(3) Služebním působištěm státního zaměstnance je obec, ve které státní zaměstnanec pravidelně vykonává službu.
(4) Nadřízeným služebním úřadem je služební úřad, který je podle jiného zákona nadřízeným správním úřadem.
§ 5
Služba a obory služby
(1) Služba zahrnuje
a) přípravu návrhů právních předpisů a