Input:

234/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 234/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. června 2013,
kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. I
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno j) zní:
„j) distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou
1. prodeje pohonných hmot z čerpací stanice,
2. prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.“.
2. § 4a a 4b se včetně nadpisů zrušují.
3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
㤠5a
Distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je povinen na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze
a) od osoby registrované jako distributor pohonných hmot, nebo
b) na čerpací stanici zapsané v evidenci čerpacích stanic.“.
4. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6p, které včetně nadpisů znějí:
㤠6a
Podmínky distribuce pohonných hmot
(1) Celní úřad vydává stanovisko podle živnostenského zákona k žádosti o
a) živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
b) schválení ustanovení odpovědného zástupce pro distribuci pohonných hmot.
(2) Celní úřad vydá souhlasné stanovisko, pokud je splněna podmínka spolehlivosti u
a) žadatele o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
b) statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu tohoto žadatele a
c) odpovědného zástupce tohoto žadatele.
(3) Podmínka spolehlivosti musí být splňována po celou dobu trvání živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot
a) držitelem živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
b) statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu tohoto držitele a
c) odpovědným zástupcem tohoto držitele.
(4) V případě, že celní úřad vydá nesouhlasné stanovisko, toto stanovisko odůvodní.
§ 6b
Spolehlivost
(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která
a) je bezúhonná a
b) v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy nebo tento zákon.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.
(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo celní předpisy nebo tento zákon,