Input:

230/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 230/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. června 2016,
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podpoře sportu
Čl. I
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:
㤠1a
Priority v oblasti sportu
Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.“.
2. V § 2 odstavec 1 zní:
„(1) Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.“.
3. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.
(3) Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.
4. V § 2 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Významnou sportovní akcí je pro účely tohoto zákona akce mezinárodního významu odehrávající se na území České republiky, zejména olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světový pohár.
(7) Významnou sportovní akcí mimořádné důležitosti je pro účely tohoto zákona akce podle odstavce 6, jejíž pořádání podmiňuje organizace přidělující její pořádání na mezinárodní úrovni prohlášením státu, na jehož území se má akce uskutečnit, že zajistí vytvoření podmínek pro konání této akce.“.
5. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „návrh koncepce“ nahrazují slovy „návrh plánu“ a slova „dále jen „koncepce““ se nahrazují slovy „dále jen „plán““.
6. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „schválené koncepce“ nahrazují slovy „schváleného plánu“.
7. V § 3 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytnul,“.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).
8. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky a jejich účast na sportovních akcích v České republice a zahraničí,“.
9. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží“.
10. V § 3 odst. 1 písmeno g)