Input:

230/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 230/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část pátou
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část sedmnáctou
17/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část patnáctou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část desátou
255/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část šestou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část osmou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část osmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní statistické službě
Čl. I
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. k) se za slova „organizační složka státu“ vkládají slova „ , která je účetní jednotkou2c,“.
Poznámka pod čarou č. 2c zní:


2cZákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 2 se za písmeno l) vkládají nová písmena m) a n), která včetně poznámky pod čarou č. 2d znějí:
„m) identifikačním kódem vnitřní jednotky číselný kód, který slouží k její identifikaci,
n) vnitřní jednotkou statistická jednotka, která podrobněji rozčleňuje územní strukturu (místní jednotka) nebo strukturu podle činností (činnostní jednotka) ekonomického subjektu; místní jednotka a činnostní jednotka jsou vytvořeny podle předpisů Evropských společenství2dke statistickým registrům,


2dNařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely.
Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství Společenství.“.

Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena o) a p).
3. V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až v), která včetně poznámek pod čarou č. 2e, 2f a 2g znějí:
„q) místem obvyklého pobytu cizince adresa místa pobytu, která je uvedena v jeho povolení k pobytu, jde-li o cizince s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu, nebo jde-li o cizince, který v České republice pobývá na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního zákona2e; místem obvyklého pobytu cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního zákona2f, adresa, která je uvedena na průkazu povolení k pobytu azylanta,
r) statistickými obvody nejmenší územní jednotky, z nichž se skládají katastrální území a základní sídelní jednotky, jejichž síť vykrývá celé území České republiky, které slouží k podrobnému popisu území a vytváření statistických zón,
s) základní sídelní jednotkou jednotka představující části území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru,
t) územně technickou jednotkou jednotka, která je vymezena jako katastrální území nebo jeho část, oddělená hranicí základní územní jednotky, tj. hranicí obce, městského obvodu či městské části,
u) základní územní jednotkou území obce nebo vojenského újezdu a v případě, že je obec členěna2g, území městského obvodu nebo městské části,
v) sektorem