Input:

229/2016/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 229/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. června 2016,
kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zbraních
Čl. I
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části první zní: „ZBRANĚ, STŘELIVO A MUNICE“.
2. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:
„(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie32a upravuje nakládání se střelnými zbraněmi (dále jen „zbraň“) a střelivem, podmínky pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu.


32Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.“.
3. V § 1 odst. 2 písm. a), b) a e) se za slova „ozbrojenými silami České republiky1,“ vkládají slova „Vojenskou policií33,“.
Poznámka pod čarou č. 33 zní:


33Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 1 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) provádění pyrotechnického průzkumu ozbrojenými silami České republiky1, Vojenskou policií33, bezpečnostními sbory1a, Vojenským zpravodajstvím1bnebo ozbrojenými silami nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu2nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.“.

Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.
5. V § 1 odst. 3 se za slova „ozbrojené síly České republiky1,“ vkládají slova „Vojenská policie33,“.
6. V § 1 odst. 4 se slova „a střeliva“ nahrazují slovy „ , střeliva a munice“.
7. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:
㤠1a
Vztah k právním předpisům upravujícím nakládání s výbušninami
(1) Tento zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na výbušniny vymezené zákonem upravujícím nakládání s výbušninami29(dále jen „výbušnina“).
(2) Výroba nebo zpracování výbušnin, při nichž dochází k vývoji, výrobě, zpracování, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice, se považuje také za nakládání se střelivem nebo municí podle tohoto zákona.“.
8. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „č. 1 k tomuto zákonu“.
9. V § 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a