Input:

229/2003 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 229/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. července 2003,
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o místních poplatcích
Čl. I
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 1), 1a) a 1b) zní:
㤠2
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná1a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,1aosoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.1b
(3) Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
(4) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 3.


1§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
1a§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
1bNapříklad zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „držitelé průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem)“ nahrazují slovy „osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu1a“.
3. V § 3 odst. 2 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
4. V § 3 odst. 3 se za slova „vybírá pro obec“ vkládají slova „ubytovatel, kterým je“ a za slova „tato osoba“ se vkládají slova „je plátcem poplatku a“.
5.  V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:
„(4) Ubytovatel je povinen