Input:

228/2020 Sb., Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2, ve znění účinném k 3.11.2020 Garance

č. 228/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. dubna 2020
o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
451/2020 Sb.
(k 3.11.2020)
mění § 1; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Ke zmírnění negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2 poskytuje Česká republika státní záruku za dluhy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., které vyplývají z ručení za dluhy z úvěrů poskytnutých bankami, zahraničními bankami vykonávajícími činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky nebo spořitelními a úvěrními družstvy (dále jen „banka“).
(2) Úvěrem se pro účely tohoto zákona rozumí úvěr podle zákona upravujícího činnost bank.
§ 2
(1) Státní záruka podle § 1 se poskytuje v rozsahu 150 000 000 000 Kč.
(2) Právo na plnění ze státní záruky podle § 1 lze uplatnit do 31. prosince 2027.
§ 3
Státní záruka podle § 1 se vztahuje pouze na dluhy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., které vzniknou z ručení za dluhy z úvěrů, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) úvěry byly sjednány do 31. prosince 2021, pokud ze sdělení Evropské komise týkajícího se podmínek státní podpory ekonomiky v reakci na pandemii COVID-193) neplyne doba kratší, k financování podnikatele, který má nejvýše 500 zaměstnanců,
b) úvěrovaný nebyl ke dni 31. března 2020 v prodlení delším než 30 dní se splácením dluhu vůči úvěrující bance,
c) plnění z ručení je omezeno
1. 90 % výše nesplacené jistiny z jednotlivého úvěru, nejvýše však částkou 45 000 000 Kč, jde-li o úvěr sjednaný k financování podnikatele, který má nejvýše 250 zaměstnanců, nebo
2. 80 % výše nesplacené jistiny z jednotlivého úvěru, nejvýše však částkou 40 000 000 Kč, jde-li o úvěr sjednaný k financování podnikatele, který má více než 250 a nejvýše 500 zaměstnanců,
d) plnění z ručení je omezeno 30 % výše jistin všech úvěrů sjednaných úvěrující bankou, na které se vztahuje ručení Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. se státní zárukou podle § 1,
e) je-li úvěrovaným právnická osoba, banka v souladu s § 4 zjistila a zveřejnila, kdo je skutečným majitelem1) úvěrovaného.