Input:

228/2016 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic Garance

č. 228/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. července 2016
o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 5 odst. 7 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) podmínky, které v souvislosti s ochranou hranic musí splňovat mezinárodní letiště, na němž se na vnějších letech odbaví alespoň 5 000 osob v kalendářním roce.
§ 2
Neschengenská zóna letiště
Pro účely této vyhlášky se neschengenskou zónou letiště rozumí prostor na mezinárodním letišti určený pro pohyb cestujících na vnějších letech před provedením vstupní hraniční kontroly a po provedení výstupní hraniční kontroly, s výjimkou pohybové plochy.
§ 3
Oddělení cestujících na vnějších letech
(1) Neschengenská zóna letiště je oddělena od ostatních prostor letiště stavební nebo konstrukční překážkou, která brání neoprávněnému proniknutí osob nebo předání předmětů.
(2) Na mezinárodním letišti jsou přijata provozní opatření, která zajišťují oddělení cestujících na vnějších letech od ostatních cestujících na pohybové ploše.
§ 4
Odbavovací pracoviště pro provádění hraniční kontroly
(1) Mezinárodní letiště je vybaveno odbavovacími pracovišti pro provádění hraniční kontroly (dále jen „odbavovací pracoviště“), a to nejméně
a) jedním pro provádění vstupní hraniční kontroly osob požívajících právo na volný pohyb podle práva Unie,
b) jedním pro provádění vstupní hraniční kontroly všech osob,
c) jedním pro provádění výstupní hraniční kontroly osob požívajících právo na volný pohyb podle práva Unie a
d) jedním pro provádění výstupní hraniční kontroly všech osob.
(2) Odbavovací pracoviště jsou označena tabulemi odpovídajícími vzorům stanoveným v Schengenském hraničním kodexu.
(3) Odbavovací pracoviště musí splňovat následující technické podmínky:
a) čelní část odbavovacího pracoviště je směřována kolmo k proudu přicházejících cestujících,
b) podlahová část odbavovacího pracoviště je vyvýšena nejméně o 20 cm nad úroveň podlahy prostoru určeného pro cestující,
c) do vnitřních prostor odbavovacího pracoviště není možné nahlížet z vnějšku, vyjma jeho čelní části,
d) vnitřní uspořádání odbavovacího pracoviště umožňuje umístění výpočetní techniky a techniky pro kontrolu dokladů,
e) odbavovací pracoviště je napojeno na strukturovanou datovou kabeláž,
f) v čelní části odbavovacího pracoviště je umožněno instalovat čtečku otisků prstů a zařízení ke snímání zobrazení obličeje,
g) odbavovací pracoviště je uzamykatelné.
(4) Vně odbavovacího pracoviště je umístěna
a) zábrana, která umožňuje usměrňování průchodu cestujících kolem odbavovacího pracoviště a která je ovládána zevnitř odbavovacího pracoviště, a
b) zrcadlo,