Input:

228/1991 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, platné do 30.11.1999 Archiv

č. 228/1991 Sb.
[zrušeno č. 221/1999 Sb.]
ZÁKON
ze dne 15 května 1991,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 59/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 65/1978 Sb. a zákona č. 74/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
㤠1
Zákon upravuje některé právní poměry občanů České a Slovenské Federativní Republiky, konajících službu v ozbrojených silách České a Slovenské Federativní Republiky od počátku výkonu a po celou dobu trvání i po ukončení jejich vojenské činné služby.“.
2. V § 2 odst. 2 se slova „voják československé armády“, „pro ochranu svobody“ a „Pro ochranu vlasti“ nahrazují slovy „voják ozbrojených sil“, „pro obranu svobody“ a „Pro obranu vlasti“.
3. V § 3 odst. 1 se slovo „politických“ nahrazuje slovem „morálních“.
4. V § 3 odst. 2 se slova „morálně politickým“ nahrazují slovem „morálním“.
5. § 4 písm. a), b) a c) zní:
„a) mužstva: vojín a svobodník,
b) poddůstojníků: desátník, četař, rotný,
c) praporčíků: rotmistr, nadrotmistr, podpraporčík, praporčík, nadpraporčík,“.
6. V § 5 odst. 2 zní:
„(2) Do vyšších hodností mohou být jmenováni nebo povýšeni jen vojáci s potřebnými duševními schopnostmi a tělesnou zdatností, kteří splňují odborné požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy vydanými federálním ministerstvem obrany a federálním ministerstvem vnitra.“.
7. § 6 odst. 1 zní:
„(1) Vyšší hodnost
a) bude odňata vojákovi za zvlášť závažné porušení povinností a jednání směřující proti ústavnímu zřízení České a Slovenské Federativní Republiky a jejím ozbrojeným silám,
b) může být vojákovi, který se dopustil závažného jednání, jež je v rozporu s ustanovením vojenské přísahy morálními a odbornými požadavky kladenými na příslušníka ozbrojených sil.“.
8. V § 10 odst. 1 se slovo „politických“ nahrazuje slovem „morálních“.
9. V § 16 se vypouštějí slova „zákona o přečinech nebo podle jiných předpisů“.
10. Text § 16 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který v četně odkazu1) zní:
„(2) Kázeňským přestupkem je také jednání označené za přestupek ve zvláštních zákonech.1
11. § 17 zní:
㤠17
Kázeňské tresty
(1) Kázeňskými tresty jsou: důtka, přísná důtka, nepovolení vycházek, zostřené nepovolení vycházek, vězení, snížení hodnosti o jeden stupeň, u poddůstojníků a svobodníků též odnětí hodnosti.
(2) Nejvyšší výměra kázeňského trestu vězení je 14 dnů.
(3) Za kázeňské přestupky uvedené v § 16 odst. 2 se ukládají tresty a ochranná opatření podle zvláštních zákonů.1“.
12. § 18 se doplňuje odstavci 4 a 5, které zní:
„(4) Ukládat tresty a ochranná opatření za kázeňské přestupky uvedené v § 16 odst. 2 mohou jen velitelé útvarů a velitelé vyšší na místě orgánů uvedených ve zvláštních zákonech.1
(5) Rozhodnutí o uložení kázeňského trestu musí mít písemnou formu a musí být obviněnému vyhlášeno včetně poučení o jeho právu na odvolání.“.
13. § 19 se