Input:

227/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 227/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. června 2013,
kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České národní bance
Čl. I
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze.“.
2. V § 1 odst. 3 se slovo „zvláštními“ nahrazuje slovem „jinými“.
3. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.
4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 zní:
㤠1a
Česká národní banka je součástí Evropského systému centrálních bank podle Smlouvy o fungování Evropské unie20a podle Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „Statut“)21a podílí se na plnění cílů a úkolů Evropského systému centrálních bank.


20Čl. 282 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění).
21Čl. 1 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.“.
5. V § 2 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Česká národní banka dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice.“.
6. V § 2 odst. 1 se na konci textu věty třetí doplňují slova „a obecné hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie“.
7. V § 2 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:
„(2) Česká národní banka plní tyto úkoly:“.
8. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „poboček zahraničních bank“ nahrazují slovy „zahraničních bank vykonávajících bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka zahraniční banky“)“ a za slovo „platebních“ se vkládají slova „a vypořádacích“.
9. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „ , provádí analýzy rozvoje finančního systému, pečuje o bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu v České republice a přispívá ke stabilitě jejího finančního systému jako celku“ nahrazují slovy „(§ 44 odst. 1)“.
10. V § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku; v případě potřeby spolupracuje na tvorbě