Input:

227/2006 Sb., Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 227/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. dubna 2006
o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část druhou
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5 odst. 2 písm.a)
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 odst. 2 písm. b) a § 19 odst. 2; ruší část třetí a šestou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část sedmou
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 5 odst. 1
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 5 odst. 1
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 6, § 12, § 15, § 16 a § 17
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S LIDSKÝMI EMBRYONÁLNÍMI KMENOVÝMI BUŇKAMI
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmínky výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,
b) povolování výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,
c) podmínky pro provádění činností souvisejících s výzkumem na lidských embryonálních kmenových buňkách,
d) působnost správních a poradních orgánů ve stanovených oblastech,
e) kontrolu výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností,
f) registraci linií lidských embryonálních kmenových buněk a podmínky vedení jejich registru,
g) správní tresty za porušení tohoto zákona.
§ 2
Vymezení pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) výzkumem na lidských embryonálních kmenových buňkách systematická tvůrčí činnost konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití prováděná na liniích lidských embryonálních kmenových buněk,
b) lidskými embryonálními kmenovými buňkami všechny pluripotentní kmenové buňky pocházející z lidských preimplantačních embryí vytvořených mimotělně,
c) liniemi lidských embryonálních kmenových buněk (dále jen „linie“) všechny lidské embryonální kmenové buňky, které jsou uchovávané v kulturách nebo jsou v návaznosti na ně skladovány v kryokonzervované formě,
d) lidským embryem totipotentní buňka nebo seskupení takových buněk, které jsou schopny se vyvinout v lidské individuum,
e) nadbytečným lidským embryem takové lidské embryo, které bylo vytvořeno metodou mimotělního oplodnění pro účely asistované reprodukce a nebylo pro tyto účely využito,
f) souvisejícími činnostmi dovoz, vývoz, průvoz, jakož i získávání lidských embryonálních kmenových buněk a jejich linií; tyto činnosti nejsou součástí výzkumu,
g) registrem linií seznam základních identifikačních údajů zřízený za účelem identifikace a sledování původu linií lidských embryonálních kmenových buněk,
h) registrací zapsání do registru linií,
i) dovozem lidských embryonálních kmenových buněk (dále jen „dovoz“) vstup lidských embryonálních kmenových buněk na území České republiky,
j) vývozem lidských embryonálních kmenových buněk (dále jen „vývoz“) výstup lidských embryonálních kmenových buněk z území České republiky.
HLAVA II
PODMÍNKY VÝZKUMUNA LIDSKÝCH EMBRYONÁLNÍCHKMENOVÝCH BUŇKÁCHA POVOLOVÁNÍ TOHOTO VÝZKUMU
§ 3
Podmínky výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
(1) Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách lze provádět pouze na základě povolení, které vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). Tento výzkum může být prováděn pouze na pracovištích, která jsou uvedena v povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách.
(2) Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách lze provádět pouze
a) na dovezených liniích, pokud byly získány z lidských embryí způsobem, který neodporuje právním