Input:

223/2007 Sb., Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn Garance

č. 223/2007 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 355/2014 Sb.]
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 121/2000 Sb., zákonem č. 260/2002 Sb., zákonem č. 255/2004 Sb. a zákonem č. 173/2007 Sb.
ZÁKON
o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) (dále jen „předpisy Evropských společenství“) podmínky, za kterých se provádí opatření celního úřadu proti osobám, které vlastní, drží, skladují nebo prodávají zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví na celním území Evropských společenství, jakož i při ochraně vnitřního trhu1a) .
(2) Tento zákon rovněž stanoví podmínky, za kterých je celní úřad oprávněn
a) zadržet zboží, o němž má důvodné podezření, že jsou jím porušena práva k duševnímu vlastnictví,
b) zajistit zničení zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví,
c) vyřadit zboží z obchodování a jiného nakládání se zbožím, které bylo soudem uznáno za zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, nebo
d) projednávat přestupky a správní delikty při porušení tohoto zákona.
§ 2 a 3
zrušeny
ČÁST DRUHÁ
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O OPATŘENÍ CELNÍHO ÚŘADU
§ 4
Podání žádosti o opatření celního úřadu a náhrada nákladů
(1) Majitel práva2) k duševnímu vlastnictví, osoba oprávněná užívat jakékoliv právo z tohoto vlastnictví nebo jejich zástupce (dále jen „majitel práva“) podává na předepsaném formuláři3) žádost o opatření celního úřadu (dále jen „žádost“) Celnímu ředitelství Hradec Králové (dále jen „celní ředitelství“), které rozhoduje o schválení nebo zamítnutí žádosti. Celní ředitelství neprodleně informuje při schválení žádosti příslušný celní úřad, který má opatření provést, a toto rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí, kterým žádost zamítne, zašle majiteli práva.
(2) Bylo-li pravomocně soudem rozhodnuto, že předmětné zboží je zbožím, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, uhradí náklady spojené s udržováním zboží pod celním dohledem při dovozu dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu vývozce, v ostatních případech vlastník nebo držitel zboží.
(3) V případech uvedených v předpisu Evropských společenství4) nebo v odstavci 2 celní ředitelství oznámí
a) majiteli práva rozhodnutí, jímž se stanoví částka, kterou je povinen uhradit, a číslo účtu, na který má být tato částka uhrazena,
b) dovozci, vývozci, vlastníkovi nebo držiteli zboží rozhodnutí, jímž se stanoví částka, kterou je povinen uhradit podle odstavce 2, a číslo účtu, na který má být tato částka uhrazena.
§ 5 až 8
zrušeny
ČÁST TŘETÍ
ODHALENÍ ZBOŽÍ, KTERÝM JSOU PORUŠENA PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ, PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO