Input:

220/1999 Sb., Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění účinném k 1.10.2013 Archiv

č. 220/1999 Sb.
[zrušeno č. 45/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 14. září 1999
o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
128/2002 Sb.
(k 1.5.2002)
mění § 79 doplňuje odst. 5,
v části šesté vkládá novou Hlavu IV
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v 24 odst. 1 písm. f) nahrazuje slovo
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 81 vkládá odst. 6
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 62 odst. 1, § 64 odst. 1, 2 a 3
300/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 4 odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Základní ustanovení
§ 1
Tento zákon upravuje právní poměry osob, které konají vojenskou činnou službu formou základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení v ozbrojených silách České republiky1) (dále jen „ozbrojené síly“), a některé právní poměry vojáků v záloze.
§ 2
(1) V právních vztazích podle § 1 rozhodují služební orgány, kterými jsou prezident republiky (dále jen „prezident“), ministr obrany (dále jen „ministr“) a v rozsahu určeném rozkazem prezidenta nebo rozkazem ministra velitelé, náčelníci, ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci.
(2) Prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil stanoví v řádech podrobnou úpravu
a) průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a některých právních poměrů vojáků v záloze,
b) vojenského kázeňského práva, vztahů mezi příslušníky ozbrojených sil a výkonu vojenské činné služby.
§ 3
Doba trvání vojenské činné služby
(1) Dobu trvání základní nebo náhradní služby a celkový rozsah vojenských cvičení stanoví zvláštní právní předpis.1)
(2) Vojenská činná služba začíná dnem nástupu2) odvedence nebo vojáka k vojenskému útvaru nebo k vojenskému zařízení anebo k vojenskému záchrannému útvaru3) (dále jen „útvar“). Oznámením o zařazení k útvaru a do funkce se odvedenec nebo voják stává vojákem v činné službě.
(3) Dnem propuštění od útvaru4) a vydáním vojenského dokladu se voják v činné službě stává vojákem mimo činnou službu.
§ 4
Výkon vojenské činné služby
(1) Voják v základní nebo náhradní službě a voják v záloze povolaný na vojenské cvičení (dále jen „voják“) vykonává vojenskou činnou službu na území České republiky podle potřeb ozbrojených sil v útvarech
a) Armády České republiky,
b) Hradní stráže,
c) Vojenské policie.
(2) Do zahraničí lze vojáka vyslat pouze za účelem účasti na vojenských cvičeních a vojenském výcviku.
§ 5
Vojenská přísaha
Voják v základní nebo náhradní službě skládá vojenskou přísahu, která zní:
„Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení.
Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
Tak přísahám!“.
ČÁST DRUHÁ
PRŮBĚH VOJENSKÉ ČINNÉ SLUŽBY
HLAVA I
VOJENSKÉ ZAMĚSTNÁNÍ, VYCHÁZKA A VOJENSKÝ STEJNOKROJ
§ 6
Vojenské zaměstnání
(1) Voják je povinen zúčastňovat se vojenského zaměstnání (dále jen „zaměstnání“), jehož obsahem je vojenský výcvik5) a plnění služebních úkolů. Plněním služebních úkolů vojáci zabezpečují úkoly ozbrojených sil na základě právních a vojenských předpisů a rozkazů.
(2) Rovnoměrné rozvržení doby zaměstnání určuje služební orgán tak, aby dny nepřetržitého odpočinku v týdnu připadaly