Input:

22/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2004 Garance

č. 22/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. ledna 2000,
kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
262/2001 Sb.
(k 1.8.2001)
mění čl. II (data)
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší čl. I a II
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I
(zrušen zák. č. 354/2003 Sb.)
Čl. II
(zrušen zák. č. 354/2003 Sb.)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o lihu
Čl. III
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) zvláštně denaturovaným lihem líh denaturovaný jiným denaturačním prostředkem než uvedeným v písmenu g), stanoveným prováděcím právním předpisem,“.
2. V § 2 odst. 1 písm. j) se slovo „normální“ zrušuje.
3. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Lihovarem nebo zvláštním lihovarem jsou provozovny uvedené v odstavci 1 písm. l) a m), i pokud výrobu nezahájily nebo ji dočasně nebo trvale ukončily.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
4. V § 3 odst. 4 se na konci doplňují tato slova: „a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobnímu zařízení“.
5. V § 4 odst. 4 se na konci doplňují tato slova: „a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice“.
6. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
7. V § 4 odst. 3 se za první větu vkládá tato věta: „Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně ze surovin dodaných pěstiteli.“.
8. V § 5 odstavec 5 zní:
„(5) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících rafinaci a výrobní zařízení lihovarů provádějících samostatnou rafinaci musí být uspořádáno tak, aby lihové páry a lihové tekutiny nemohly být z rafinačního zařízení odváděny jinam než do chladiče a dále do měřidla, a musí být uzpůsobené k umístění závěr. Výrobní zařízení pro zušlechťování lihu musí být uspořádáno tak, aby na tomto zařízení bylo možno provádět pouze zušlechťování již vyrobeného a změřeného lihu.“.
9. V § 6 odst. 1 se slova „, s výjimkou lihu syntetického technického,“ zrušují.
10. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Při samostatné rafinaci v lihovarech a zvláštních lihovarech zajišťuje finanční úřad úředními závěrami spojovací potrubí od chladiče k měřidlům a měřidla.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
11. V § 7 odst. 1 úvodní věta a písmeno a) znějí:
„(1) Právnické a fyzické osoby vyrábějící a upravující líh jsou povinny
a) měřit veškerý vyrobený a samostatně rafinovaný líh typově schválenými a ověřenými měřidly,6které stanoví prováděcí právní předpis, a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,“.
12. V § 8 odst. 1 se slova „druhou rektifikaci“ nahrazují