Input:

22/1992 Sb., Zákon o Státní bance československé, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 22/1992 Sb.
[zrušeno č. 6/1993 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1991
o Státní bance československé
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Státní banka československá je ústřední bankou České a Slovenské Federativní republiky.
(2) Státní banka československá je právnickou osobou se sídlem v Praze; nezapisuje se do obchodního rejstříku.
(3) Státní banka československá působí jako federální ústřední orgán v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními zákony.1)
(4) Státní banka československá má v majetkoprávních vztazích při nakládání s vlastním majetkem postavení podnikatele.
§ 2
Hlavním cílem Státní banky československé je zabezpečovat stabilitu československé měny. Za tím účelem Státní banka československá
a) určuje měnovou politiku;
b) vydává bankovky a mince;
c) řídí peněžní oběh, koordinuje platební styk a zúčtování banka a pečuje o jejich plynulost a hospodárnost;
d) vykonává dohled nad prováděním bankovních činností a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České a Slovenské Federativní Republice;
e) provádí další činnosti podle tohoto zákona.
§ 3
(1) Státní banka československá je povinna podávat Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji; současně o něm informuje Českou národní radu a Slovenskou národní radu.
(2) Státní banka československá je povinna informovat nejméně jednou za tři měsíce o měnovém vývoji veřejnost.
ČÁST DRUHÁ
ORGANIZACE STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ
§ 4
Obecné ustanovení
Státní banku československou tvoří
a) federální ústředí se sídlem v Praze;
b) ústředí pro Českou republiku se sídlem v Praze a ústředí pro Slovenskou republiku se sídlem v Bratislavě;
c) pobočky;
d) účelové organizační jednotky.
Bankovní rada
§ 5
(1) Nejvyšším řídícím orgánem Státní banky československé je bankovní rada Státní banky československé (dále jen „bankovní rada“). Bankovní rada určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o měnově politických opatřeních Státní banky československé.
(2) Bankovní rada dále zejména
a) stanoví zásady činností a obchodů Státní banky československé a příslušnost federálního ústředí, ústředí pro Českou republiku a ústředí pro Slovenskou republiku při provádění těchto činností a obchodů, pokud to není stanoveno tímto zákonem;
b) schvaluje rozpočet Státní banky československé (§ 51);
c) stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek Státní banky československé;
d) stanoví druhy fondů Státní banky československé, jejich výši a použití;
e) stanoví rozsah úvěrů podle § 35 odst. 2;
f) stanoví mzdové, popř. jiné požitky guvernéra;
g) uděluje souhlas s působením zaměstnanců Státní banky československé v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech obchodních společností a bank.
§ 6
(1) Členy bankovní rady jsou guvernér Státní banky československé, dva viceguvernéři Státní banky československé, z nichž jeden je občanem České republiky a druhý občanem Slovenské republiky, a dále viceguvernér pověřený řízením ústředí Státní banky československé pro Českou