Input:

219/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Garance

č. 219/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. srpna 2015,
kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. I
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. Nad označení § 11 se vkládá nadpis, který zní: „Poskytování informací zpravodajským službám“.
2. Nadpis § 11 se zrušuje.
3. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Zpravodajské služby jsou oprávněny od Generálního finančního ředitelství požadovat poskytnutí informací získaných při správě daní. Generální finanční ředitelství nemusí žádosti vyhovět, pokud by poskytnutím informací mohlo dojít k narušení řádného výkonu správy daní. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu; porušením této mlčenlivosti není ani použití těchto informací zpravodajskými službami podle tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
4. V § 11 odst. 5 se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „3 a 4“.
5. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Evidenční ochranou údajů se rozumí vyhodnocování záznamů o poskytnutí a využití údajů. Evidenčně chráněnými údaji jsou údaje o osobách, které mají vztah k plnění úkolů zpravodajských služeb, zejména o
a) příslušnících a zaměstnancích zpravodajských služeb,
b) osobách jednajících ve prospěch zpravodajských služeb,
c) osobách, které jsou předmětem zájmu zpravodajských služeb,
d) osobách blízkých osobám uvedeným v písmenech a) až c).
Evidenčně chráněnými údaji jsou dále údaje vztahující se k prostředkům nebo dokladům sloužícím podle tohoto nebo jiného právního předpisu k utajení nebo zastírání skutečné totožnosti osoby, příslušnosti ke zpravodajským službám, činnosti nebo skutečných zájmů zpravodajských služeb a údaje vztahující se ke služebním vozidlům.“.
6. V § 11a odst. 1 se slova „v oblasti potlačování financování terorismu6“ včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují a slova „a poboček zahraničních bank“ se nahrazují slovy „včetně zahraničních bank a od spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „banka“)“.
7. V § 11a odst. 3 se slova „nebo pobočky zahraniční banky, na jejichž základě lze takového klienta jednoznačně ztotožnit (dále jen „základní identifikační údaje“)“