Input:

219/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Garance

č. 219/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ZÁKON
ze dne 17. června 2009,
kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o advokacii
Čl. I
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 314/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:
1.  jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „domovský stát”), anebo jsou státními příslušníky jiného státu a jsou v některém z domovských států trvale usazeni, a„.
2. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:
㤠2a
Každý má právo na svobodnou volbu advokáta; tím není dotčeno ustanovení § 18 odst. 2 a zvláštní právní předpisy upravující ustanovení advokáta soudem.”.
3. V § 5 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 1b a 1c zní:
„b)  kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
1.  v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice1b, nebo
2.  studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu1c, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice,


1b § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
1c § 89 zákona č. 111/1998 Sb.”.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1c se označuje jako poznámka pod čarou č. 1d, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
4. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a insolvenční řízení bylo v této době pravomocně skončeno1d,”.
Poznámka pod čarou č. 1d zní:


1d § 309 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).”.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1d se označuje jako poznámka pod čarou č. 1e, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
5. V § 5 odst. 1 písmeno g) zní:
„g)  kdo není v pracovním nebo ve služebním poměru, s výjimkou pracovního poměru
1.  ke Komoře nebo k obdobné profesní organizaci advokátů v některém z domovských států,
2.  k advokátovi, k právnické osobě podle § 15 odst. 1 (dále jen „společnost”), nebo k zahraniční právnické osobě oprávněné poskytovat právní služby podle § 35s odst. 1 (dále jen „zahraniční společnost”),
3.  jehož předmětem je výkon vědecké,