Input:

217/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., ve znění účinném k 1.9.2007 Garance

č. 217/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. května 2002,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění článek VI odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. I
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují tato slova: „ , včetně občana Evropské unie1a“.
Poznámka pod čarou č. 1a) zní:


1aSmlouva o založení Evropského společenství.“.
2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:
„(3) Úprava vstupu, pobytu a vycestování občana Evropské unie1ase vztahuje i na občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru,1bpokud tato smlouva nestanoví jinak.


1bPřílohy V a VIII Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru.“.
3. V § 2 písm. a) se za slovo „pokud“ vkládají slova „tento zákon nebo“.
4. V § 3 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:
„b) mezinárodní letiště, které je vnější hranicí podle zvláštního právního předpisu,3apokud splňuje tyto podmínky:
1. bylo jako mezinárodní letiště určeno podle zvláštního právního předpisu4a
2. provozovatel letiště splnil bezpečnostní podmínky stanovené ve zvláštním právním předpisu,3a


3aZákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic).“.
5. V § 3 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) vnitřní hranice3anebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
6. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Na vnitřní hranici se hraniční kontrola provádí v případě přijetí rozhodnutí vlády o zajišťování ochrany vnitřních hranic podle zvláštního právního předpisu.3a“.
7. V § 5 písm. a) bod 2 zní:
„2. vízum opravňující k pobytu na území, vztahuje-li se na cizince vízová povinnost,“.
8. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Povinnost předložit doklad podle § 5 písm. a) bodů 3 až 6 a povinnost podle § 5 písm. b) až d) se nevztahuje na občana Evropské unie.1a“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
9. V § 9 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:
„d) je zařazen