Input:

217/1994 Sb., Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 217/1994 Sb., Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 2. listopadu 1994
o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
77/1995 Sb.
(k 18.5.1995)
mění, doplňuje
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší § 5
S vědomím
neodčiněného historického bezpráví způsobeného obětem nacistické perzekuce,
nutnosti řešit tento problém především s ohledem na věk osob, postižených nacistickou perzekucí,
skutečnosti, že tento zákon nemá vliv na uplatňování nároků občanů České republiky ve smyslu platných mezinárodně právních závazků, ale také ve smyslu morálně politickém,
nemožnosti zmírnit cestou tohoto zákona veškeré utrpení, které občanům České republiky způsobila nacistická perzekuce, se Parlament usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Postižení občané nebo jejich vdovy, vdovci a sirotci za podmínek stanovených tímto zákonem mají právo na poskytnutí jednorázové peněžní částky podle tohoto zákona, pokud jsou v době vzniku nároku občany České republiky.
§ 2
Postiženým občanem je pro účely tohoto zákona občan, který je československým politickým vězněm podle zvláštního zákona.1)
§ 3
(1) Nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky vzniká:
a) postiženým občanům, kterým nebylo poskytnuto odškodnění za jejich postižení jiným státem,
b) vdovám a vdovcům po postižených občanech, jejichž manželství s postiženým občanem existovalo v době jeho postižení,
c) vdovám a vdovcům po postižených občanech popravených nebo zemřelých ve vyšetřovací vazbě, vězeních, koncentračních a internačních táborech nebo násilně usmrcených v souvislosti se zatýkáním,
d) stejným dílem sirotkům po postižených občanech popravených nebo zemřelých ve vyšetřovací vazbě, vězeních, koncentračních a internačních táborech nebo násilně usmrcených v souvislosti se zatýkáním, kteří ke dni jejich úmrtí nedosáhli věku 18 let.
(2) Včas uplatněný nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky, pokud o něm nebylo rozhodnuto nebo pokud jednorázová peněžní částka nebyla vyplacena, přechází v případě úmrtí osoby uvedené v odstavci 1 na její dědice.
§ 4
(1) Osoby uvedené v § 3 písm. a) a b) mají nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky ve výši 2300 Kč za každý i jen započatý měsíc věznění nebo internace.
(2) Byl-li postižený občan vězněn nebo internován opakovaně, kalendářní dny věznění nebo internace se sčítají; měsícem věznění nebo internace se rozumí 30 kalendářních dnů.
(3) Osoby uvedené v § 3 písm. c) mají dále nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky ve výši 100 000 Kč.
(4) Osoby uvedené v § 3 písm. d) mají nárok na. poskytnutí jednorázové peněžní částky ve výši 100 000 Kč. Neuplatní-li některá z těchto osob svůj nárok na poskytnutí podílu z jednorázové peněžní částky ve lhůtě stanovené tímto zákonem, nabývají tento podíl rovným dílem ostatní osoby, které nárok na poskytnutí podílu z jednorázové peněžní částky ve lhůtě stanovené tímto zákonem uplatnily.
(5) Úhrada bude provedena ze státních finančních aktiv.
§ 5
(1) O poskytnutí jednorázové peněžní částky rozhoduje a jednorázovou peněžní částku vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, a v případech, kdy