Input:

216/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 216/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. července 2016,
kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 1 odst. 4, § 4 odst. 5 a 7, § 6 odst. 4 a § 7b odst. 7 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 293/2009 Sb. a zákona č. 230/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb., vyhlášky č. 355/2001 Sb., vyhlášky č. 29/2003 Sb., vyhlášky č. 407/2006 Sb., vyhlášky č. 62/2010 Sb. a vyhlášky č. 116/2015 Sb., se mění takto:
1. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Způsob výpočtu pojistné kapacity exportní pojišťovny
(K § 4 odst. 5 zákona)
Výpočet požadované pojistné kapacity exportní pojišťovna provede jako součet úhrnných hodnot vývozních úvěrových rizik
a) krytých platnými pojistnými smlouvami snížených o hodnoty předpokládaných splátek pojištěných úvěrů,
b) obsažených ve smlouvách z aktivní zajišťovací činnosti,
c) obsažených ve smlouvách o příslibu pojištění a
d) navržených v rozpracovaných pojistných smlouvách, jejichž uzavření lze kvalifikovaně předpokládat v kalendářním roce, na který je státní rozpočet sestavován.“.
2. V § 3 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Tento požadavek exportní pojišťovna zdůvodní rozborem
a) stavu fondů a rezerv pro pojištění vývozních úvěrových rizik ve vazbě na aktuální a předpokládaný vývoj pojistné angažovanosti4a
b) hodnoty aktuální a předpokládané výše primárního kapitálu ve vazbě na aktuální a předpokládaný vývoj solventnostního kapitálového požadavku a minimálního kapitálového požadavku podle § 4a odst. 3 a § 8 odst. 7 zákona a podle zákona upravujícího pojišťovnictví.“.
3. V § 3 odst. 3 se ve větě první za slova „pojistných fondů“ vkládají slova „podle odstavce 2 písm. a)“, za slova „ze stavu technických rezerv“ se vkládají slova „vypočítaných podle zákona upravujícího pojišťovnictví“ a slova „změny stavu technických rezerv,“ se zrušují.
4. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Při zpracování návrhu výše dotace ze zdrojů státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů podle odstavce 2 písm. b) vychází exportní pojišťovna z aktuálních hodnot primárního kapitálu, solventnostního kapitálového požadavku a minimálního kapitálového požadavku a z předpokladu hodnot těchto veličin na konci jednotlivých čtvrtletí roku, na který je státní rozpočet sestavován, to vše v závislosti na