Input:

216/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Garance

č. 216/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2008,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Změna zákona o střetu zájmů
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se písmena g), h), l) a m) zrušují.
Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena g) až i) a písmena n) až q) se označují jako písmena j) až m).
2. V § 2 odst. 1 písm. d) se za slovo „předseda“ vkládají slova „a inspektor“.
3. V § 2 odst. 1 písm. i) se na konci doplňují slova „a jeho zástupce“.
4. V § 2 odst. 1 písm. k) se na konci doplňují slova „a člen zastupitelstva kraje, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva kraje, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn“.
5. V § 2 odst. 1 písm. l) se na konci doplňují slova „a člen zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn“.
6. V § 2 odst. 1 písm. m) se za slova „starosta obce“ vkládají slova „ , místostarosta obce“.
7. V § 2 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 3a, 3b a 3c znějí:
„(2) Pokud nejde o veřejného funkcionáře podle odstavce 1, rozumí se pro účely tohoto zákona veřejným funkcionářem také
a) ředitel bezpečnostního sboru a vedoucí příslušník bezpečnostního sboru 1. a 2. řídicí úrovně podle zvláštního právního předpisu3av bezpečnostním sboru, s výjimkou příslušníků zpravodajských služeb3b,
b) člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, s výjimkou členů správních rad veřejných vysokých škol a statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu, členů řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu samosprávných stavovských organizací zřízených zákonem,
c) vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu3cprávnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku,
d) vedoucí organizační složky státu, která je správním úřadem, a vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu3cv organizační složce státu, s výjimkou zpravodajských služeb3b,
e) vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy.
(3) Povinnosti podle tohoto zákona se na osobu uvedenou v odstavci 2 vztahují pouze tehdy, jestliže v rámci výkonu své činnosti
a) nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,