Input:

216/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách Garance

č. 216/1993 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 111/1998 Sb.]
ZÁKON
ze dne 10. července 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, se mění a doplňuje takto:
1. V § 10 odst. 1 písm. c) věta za středníkem zní: „návrh na jmenování a odvolání rektora předkládá akademický senát vysoké školy prezidentu republiky,“.
2. V nadpisu pod § 13 se za slovo „proděkan“ doplňují slova „a vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť“.
3. V § 13 odst. 1 se na konci připojují slova „školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministr“)“.
4. § 13 se doplňuje odstavcem 8, který zní:
„(8) Vedoucí pedagogického nebo vědeckého pracoviště řídí jeho činnost a odpovídá za ně děkanovi; pokud je pedagogické nebo vědecké pracoviště zřízeno přímo na vysoké škole nebo plní úkoly pro více vysokých škol, odpovídá rektorovi vysoké školy, ve které je organizačně začleněno.“.
5. V § 15 odst. 1 se připojuje nové písmeno g), které zní:
„g) na návrh akreditační komise jmenuje konkursní komise pro obsazení míst vedoucích pedagogických a vědeckých pracovišť.“.
6. § 15 odst. 2 zní:
„(2) Ministr na návrh vysokých škol předkládá návrhy na jmenování profesorů prezidentovi republiky.“.
7. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:
㤠15a
Jmenování profesorů a rektorů vysokých škol
Prezident republiky na základě návrhu předloženého ministrem jmenuje profesory a na základě návrhů předložených