Input:

215/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 215/2013 Sb.
[zrušeno č. 186/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. června 2013,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách
Čl. I
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 41b odst. 1 písmeno b) zní:
„b) z provozovaných her podle § 2 písm. h) a internetových kursových sázek podle § 50 odst. 3 v případě dílčího odvodu z kursových sázek,“.
2. V § 41b odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) z provozovaných sázkových her podle § 2 písm. i) v případě dílčího odvodu ze sázkových her v kasinu,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
3. V § 41b odst. 1 písm. e) se slovo „c)“ nahrazuje slovem „d)“.
4. V § 41c písmeno b) zní:
„b) 20 % pro dílčí základ odvodu z kursových sázek,“.
5. V § 41c se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) 20 % pro dílčí základ odvodu ze sázkových her v kasinu,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).
6. Za