Input:

215/1997 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření Archiv

č. 215/1997 Sb.
[zrušeno č. 263/2016 Sb.]
VYHLÁŠKA
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
ze dne 15. srpna 1997
o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení bodu A.I.1. přílohy zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen „zákon“):
Předmět úpravy
§ 1
Vyhláška stanoví kritéria rozhodná pro posouzení vhodnosti vybírané lokality při umísťování jaderných zařízení a pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření1) (dále jen „umísťování“) z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany .
§ 2
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) užší lokalitou území do vzdálenosti 3 km od hranice pozemku navrženého pro umísťování,
b) lokalitou území do vzdálenosti 20 km od hranice pozemku navrženého pro umísťování.
§ 3
Druhy kritérií
(1) Vylučující kritéria jednoznačně znemožňují využití území pro umísťování.
(2) Podmiňující kritéria umožňují využít území či pozemku pro umísťování za předpokladu, že je možné nebo dostupné technické vyřešení nepříznivých územních podmínek.
§ 4
Vylučující kritéria
Vylučujícím kritériem je:
a) předpokládané překročení stanovených průměrných ročních efektivních dávek ozáření jednotlivců1) z kritické skupiny obyvatel nacházejících se v lokalitě odpovídající předpokládanému umísťování během provozu jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření (dále jen „zařízení nebo pracoviště“),
b) nerealizovatelnost včasného zavedení a úplného uskutečnění všech neodkladných opatření pro ochranu obyvatelstva1) za podmínek radiační havárie zařízení nebo pracoviště, zejména vzhledem k rozložení obyvatelstva a přítomnosti sídelních útvarů nacházejících se v lokalitě odpovídající předpokládanému umístění,
c) výskyt krasových jevů v rozsahu ohrožujícím stabilitu horninového masivu v podloží a nadloží pozemků či území vybraných pro umísťování,
d) projevy postvulkanické činnosti, jako jsou výrony plynů, termálních, minerálních a mineralizovaných vod, zjištěné na pozemcích či území předpokládaného umísťování a v jejich užších lokalitách,
e) dosažení nebo překročení hodnoty intenzity maximálního výpočtového zemětřesení 8 ° MSK-64 (stupnice Medveděv-Sponheuer-Kárník na zhodnocení makroseizmických účinků zemětřesení) na pozemcích předpokládaného umísťování,
f) výskyt zón pohybově a seizmicky aktivních zlomů se současnými deformacemi povrchu území a možností vzniku doprovodných zlomů, zjištěný geologickým průzkumem2) na pozemku předpokládaném pro umísťování,
g) výskyt geodynamických jevů, kterými jsou sesuvy, kerné sesuvy, plastické vytlačování podloží a ztekucení zemin, které ohrožují stabilitu horninového masivu na vybraném pozemku pro umísťování,
h) výskyt současných nebo předpokládaných deformací povrchu území vybraných pro umísťování a jejich užších lokalit v důsledku těžby plynu, ropy, vody nebo hlubinného dobývání nerostů, aplikace technologií rozpouštění (loužení) nerostů a jejich