Input:

215/1988 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 215/1988 Sb.
[zrušeno č. 586/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 7. prosince 1988,
kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Federální ministerstvo financí stanoví podle § 42 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, (dále jen „zákon“) a podle § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
(k § 8 zákona)
Dalšími organizacemi zemědělské výroby a zemědělských služeb jsou: Velkochov laboratorních zvířat, státní podnik Praha - Lysolaje a Státní statek hl. m. Prahy.
§ 2
(k § 13 zákona)
(1) Odpočitatelné minimum ze základu daně ze zisku [§ 13 odst. 2 písm. b)] se stanoví u organizací, popřípadě organizačních jednotek zařazených do produkčních ekonomických skupin (§ 6 odst. 2) normativem na 1 ha zemědělské půdy, který činí u:
 
produkční ekonomické skupiny
Kčs
1 - 12
1400,-
13 - 21
1300,-
22 - 26
1200,-
27 - 30
1100,-
31 - 34
1000,-
35 - 38
900,-
39 - 41
800,-
42
700,-
Celkovou výši odpočitatelného minima v Kčs tvoří součin celkové výměry všech pozemků k 1. lednu zdaňovacího období s přesností na desetiny ha (bez zaokrouhlení) a stanoveného normativu.
(2) U společných podniků s převážně zemědělskou výrobou se stanoví odpočitatelné minimum normativem z výrobních fondů ve výši 0,8 %. Výrobní fondy zahrnují základní prostředky a zásoby; jejich základ se stanoví polovinou součtu hodnoty základních prostředků, investic v používání v pořizovací ceně a zásob k 1. lednu a 31. prosinci zdaňovacího období. Pro placení záloh na daň ze zisku je rozhodný stav výrobních fondů k 1. lednu zdaňovacího období.
(3) Společným podnikem s převážně zemědělskou výrobou je ten, u kterého tržby z rostlinné a živočišné výroby a z agrochemické činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových tržeb. U společných podniků, jejichž daňová povinnost vznikla v průběhu zdaňovacího období, je rozhodný poměr těchto tržeb v