Input:

213/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 213/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. června 2013,
kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o státním podniku
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 103/2001 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; své stanovisko předkládá řediteli a zakladateli“.
2. V § 15 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ ; je-li rozhodnuto o vytvoření fondu zakladatele podle § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 4, zakladatel rozhoduje každoročně o tom, jaká část použitelného zisku podniku, nerozděleného zisku minulých let a fondů podniku, s výjimkou fondů vytvořených podle § 19 odst. 1 písm. a) a b), se v příslušném kalendářním roce přidělí do tohoto fondu“.
3. V § 15 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) rozhoduje o použití finančních prostředků z fondu zakladatele po předchozím souhlasu vlády.“.
4. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) fond zakladatele na základě rozhodnutí zakladatele.“.
5. V § 19 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:
„(4) Zakladatel může rozhodnout o tom, že podnik je povinen vytvořit a spravovat fond zakladatele. Rozhodne-li zakladatel o vytvoření fondu zakladatele, doplní pravidla jeho tvorby a užití do statutu podniku. Do fondu zakladatele podnik