Input:

212/2009 Sb., Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění účinném k 7.11.2017 Garance

č. 212/2009 Sb., Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění účinném k 7.11.2017
ZÁKON
ze dne 9. června 2009,
kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
121/2012 Sb.
(k 1.5.2012)
mění § 3, § 4, § 5 odst. 1, § 6; nová přechodná ustanovení
364/2017 Sb.
(k 7.11.2017)
mění § 3 a § 5
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět zákona
(1)  Tento zákon upravuje způsob zmírnění majetkových křivd (dále jen „vypořádání”) občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali jako státní občané Československé republiky na Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik1) .
(2)  Zákon se nevztahuje na nemovitý majetek právnických osob ani nemovitý majetek, který tito občané do právnických osob vložili. Zákon se rovněž nevztahuje na ostatní majetkové podíly těchto občanů v právnických osobách ani na cenné papíry a pohledávky splatné na Podkarpatské Rusi.
(3)  Zákon se nevztahuje na žádné věci movité.
§ 2
Podkarpatská Rus
(1)  Podkarpatskou Rusí se rozumí podle § 3 Ústavní listiny Československé republiky bývalý nedílný celek území Československé republiky v hranicích ke dni 29. září 1938, který byl na základě smlouvy ze dne 29. června 1945 postoupen Svazu sovětských socialistických republik2) . Podle právních předpisů o organizaci politické správy Československé republiky jde o území Země Podkarpatoruské3) .
(2)  Hovoří-li se v právních předpisech publikovaných ve Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé, ve Sbírce zákonů republiky Československé nebo v Úředním listě republiky Československé po 4. dubnu 1945 o Zakarpatské Ukrajině, má se tím na mysli Podkarpatská Rus podle odstavce 1.
§ 3
Oprávněná osoba
(1)  Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která splňuje následující podmínky:
a)  byla státním občanem Československé republiky4) ke dni 29. června 1945 nebo toto občanství získala na základě souhlasu Ministerstva vnitra s opcí pro československé státní občanství podanou ve lhůtě do 1. března 19465) ,
b)  je občanem České republiky ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
c)  zanechala v období od 29. září 1938 na Podkarpatské Rusi svůj nemovitý majetek a pozbyla jej do 23. května 19456) , nebo zanechala, anebo pozbyla svůj nemovitý majetek na území Podkarpatské Rusi v souvislosti se smluvním postoupením tohoto území Svazu sovětských socialistických republik (dále jen „nemovitost”) a je schopna tyto skutečnosti doložit způsobem uvedeným v § 6 tohoto zákona.
(2)  Naplní-li oprávněná osoba podmínky uvedené v odstavci 1, má na vypořádání a jeho vyplacení nárok. Řádně a včas uplatněný nárok, pokud o něm nebylo rozhodnuto nebo pokud ještě nedošlo k výplatě vypořádání, přechází v případě úmrtí oprávněné osoby jen na osoby uvedené