Input:

212/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2013 Garance

č. 212/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část druhou
383/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 383/2012 Sb. k 1.1.2013)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 201/2012 Sb. k 1.9.2012)
ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona
Čl. III
V příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb., se v části SKUPINA 214: Ostatní ve sloupci 1 za slova „Měření znečišťujících látek a pachových látek“ vkládají slova „ , ověřování množství emisí skleníkových plynů a“ a obor „Ověřování množství emisí skleníkových plynů“ se zrušuje.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Fyzické a právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly držiteli platných živnostenských