Input:

212/2000 Sb., Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 7.12.2006 Garance

č. 212/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. června 2000
o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2002 Sb.
(4.6.2002)
mění § 3 odst. 2
531/2006 Sb.
(k 7.12.2006)
v § 3 odst. 2 ruší slova
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZMÍRNĚNÍ NĚKTERÝCH MAJETKOVÝCH KŘIVD ZPŮSOBENÝCH HOLOCAUSTEM
§ 1
(1) Ke zmírnění některých majetkových křivd, které v období od 29. září 1938 do 8. května 1945 utrpěly židovské obce, nadace a spolky odnětím jejich majetku v důsledku převodů nebo přechodů vlastnického práva, které byly prohlášeny za neplatné dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. nebo zákonem č. 128/1946 Sb., převedou se bezúplatně do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice věci ve vlastnictví státu ke dni účinnosti tohoto zákona, které před těmito převody nebo přechody prohlášenými za neplatné vlastnily židovské obce, nadace a spolky, nejde-li o
a) zemědělskou půdu a lesní pozemky vymezené hranicemi národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek a první zóny chráněných krajinných oblastí,
b) věci, které Česká republika nezbytně potřebuje k plnění svých funkcí vyplývajících z právních předpisů a k plnění těchto funkcí nelze využít věci jiné,
c) pozemek zastavěný stavbou, která nepatří mezi majetek odňatý židovským obcím, nadacím a spolkům, nebo
d) pozemek, který je zastavěn stavbou, na kterou se vztahuje ustanovení písmene b), nebo s ní tvoří jeden funkční celek.
(2) Věci ve vlastnictví státu uvedené v příloze k tomuto zákonu se převedou bezúplatně do vlastnictví Židovského muzea v Praze do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 2
(1) Federace židovských obcí v České republice do 30. června 2002 předloží vládě seznam věcí podle § 1 odst. 1, ve kterém určí, komu mají být předmětné věci bezúplatně převedeny.
(2) Vláda nařízením určí věci uvedené v § 1, které budou bezúplatně převedeny podle odstavce 1, a stanoví postup při jejich převodu.
§ 3
(1) Umělecká díla, která byla v období od 29. září 1938 do 4. května 1945 odňata fyzickým osobám v důsledku převodů nebo přechodů vlastnického práva, jež byly prohlášeny za neplatné dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. nebo zákonem č. 128/1946 Sb., a která jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví státu, převedou se bezúplatně do vlastnictví fyzické osoby, která je před odnětím vlastnila, a pokud tato osoba zemřela, převedou se do vlastnictví jejího manžela anebo do vlastnictví jejích potomků, pokud původní vlastník a jeho manžel již zemřeli.
(2) Bezúplatný převod podle odstavce 1 se provede na základě žádosti, kterou lze uplatnit vůči tomu, kdo s