Input:

211/1989 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 211/1989 Sb.
[zrušeno č. 586/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 28. prosince 1989
o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností
Federální ministerstvo financí podle § 72 zákona č. 88/1988 Sb., o státním podniku, § 391 odst. 1 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 80/1989 Sb.) a § 30 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách, stanoví:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
Tato vyhláška stanoví druhy zařízení podnikové společenské spotřeby a druhy činností financované z fondu rozvoje a z nákladů:
a) státních podniků1) ;
b) podniků zahraničního obchodu2) , akciových společností pro zahraniční obchod3) a sdružení pro zahraniční obchod4) , s výjimkou podniků se zahraniční majetkovou účastí;
c) bank a spořitelen zakládaných jako státní peněžní ústavy5) ;
d) pojišťoven;
e) státní organizace Československé státní dráhy6) ; (dále jen „organizace“).
§ 2
Všeobecná ustanovení
(1) Náklady investiční povahy zařízení podnikové společenské spotřeby a činností upravovaných touto vyhláškou hradí organizace z fondu rozvoje7) , s výjimkou výdajů hrazených přímo národními výbory v závodních zdravotnických a předškolních zařízeních.
(2) Při úhradě oprav a udržování základních prostředků a jiného hmotného majetku (dále jen „opravy a udržování“) v zařízeních podnikové společenské spotřeby a u činností upravovaných touto vyhláškou postupuje organizace podle zvláštních předpisů7) .
(3) Provozními náklady se pro účely této vyhlášky rozumí veškeré neinvestiční náklady, s výjimkou oprav a udržování.
(4) Zařízení, jejichž financování je upravováno touto vyhláškou, hospodaří na principu nevýdělečné činnosti. Organizace však mohou v těchto zařízeních provozovat i služby za ceny podle platných cenových předpisů.
(5) Náhrady za dočasné užívání zařízení investiční a neinvestiční povahy pro účely upravované touto vyhláškou hradí organizace z nákladů.
(6) Při provozování jiných činností v zařízeních upravovaných touto vyhláškou se provádí poměrná úhrada všech neinvestičních nákladů ze zdrojů stanovených pro uvedené činnosti obecně závaznými právními předpisy.
ČÁST DRUHÁ
FINANCOVÁNÍ NĚKTERÝCH ZAŘÍZENÍ SPOLEČENSKÉ SPOTŘEBY
§ 3
Zařízení závodního stravování
Neinvestiční náklady na závodní stravování hradí organizace podle zvláštního předpisu8) .
§ 4
Střední odborná učiliště
(1) Organizace hradí z nákladů hlavní činnosti:
a) provozní náklady středních odborných učilišť (dále jen „učiliště“) s výjimkou výdajů, které hradí přímo národní výbory9) ;
b) poměrnou část neinvestičních nákladů připadající na vlastní žáky připravované v učilišti jiné organizace. Do náhrady poměrné části neinvestičních nákladů nelze zahrnovat náklady na produktivní práci vykonávanou žáky učilišť. Výše náhrady poměrné části neinvestičních nákladů může být dohodou organizací stanovena i paušální částkou.
(2) V rámci provozních nákladů organizace hradí:
a) finanční a hmotné zabezpečení žáků učilišť podle zvláštních předpisů10) včetně osobních a