Input:

210/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2010 Garance

č. 210/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. července 1999,
kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA ZÁKONA O ADVOKACII
Čl. I
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:
„b) kdo získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice,1a


1a§ 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).“.
2. V § 5 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) komu nebylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo na něhož se hledí, jako by mu toto kárné opatření nebylo uloženo,“.
3. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „§ 8 odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „§ 7b odst. 1 písm. e) nebo f)“.
4. V § 5 odst. 2 písm. a) se za slova „v jiném státě“ vkládají slova „za podmínek slučitelných s tímto zákonem“.
5. V § 5 odst. 4 se částka „3 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 Kč“.
6. V § 6 odstavec 3 zní:
„(3) Jinou odbornou zkoušku v oblasti právní praxe podle odstavce 1 lze uznat za advokátní zkoušku pouze v souvislosti se žádostí o zápis do seznamu advokátů; jinou právní praxi podle odstavce 2 lze uznat za právní praxi advokátního koncipienta pouze v souvislosti se žádostí o vykonání advokátní zkoušky nebo se žádostí o zápis do seznamu advokátů.“.
7. V § 7 odstavec 1 zní:
„(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, Komora umožní do devíti měsíců od doručení písemné žádosti vykonat advokátní zkoušku každému, kdo prokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a uhradil poplatek za zkoušku ve výši stanovené Komorou a nepřevyšující částku 5 000 Kč; ve stejné lhůtě po uhrazení poplatku za zkoušku umožní Komora vykonat uznávací zkoušku každému, kdo splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) a § 5 odst. 2 písm. a).“.
8. V § 7 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Ten, kdo při advokátní zkoušce nebo uznávací zkoušce neuspěl, může do jednoho měsíce ode dne jejího konání písemně požádat Komoru, aby mu umožnila její opakování. Komora mu v takovém případě umožní opakování advokátní zkoušky nebo uznávací zkoušky, nejdříve však po uplynutí šesti měsíců ode dne konání zkoušky, při které žadatel neuspěl; zkoušku lze opakovat pouze dvakrát.
(3) Ten, kdo při advokátní nebo uznávací zkoušce neuspěl a nepodal ve lhůtě podle odstavce 2 žádost o její opakování, nebo ten, kdo při zkoušce neuspěl ani při jejím druhém opakování, může podat novou žádost o vykonání advokátní nebo uznávací zkoušky až po uplynutí tří let ode dne konání zkoušky, při které naposled neuspěl. Ten, kdo takto žádá o vykonání advokátní zkoušky, musí dále prokázat, že v posledních třech letech před podáním žádosti vykonával alespoň po dobu dalších dvou let právní praxi advokátního koncipienta. Jinak platí ustanovení odstavce 1 obdobně.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
9. V § 7