Input:

209/1997 Sb., Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném k 1.8.2013 Garance

č. 209/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. července 1997
o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
265/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění (nové znění § 7,
mění § 8 a § 9 odst. 2)
204/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 14 novelizačních bodů, přechodné ustanovení
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 2 odst. 4
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 45/2013 Sb. k 1.8.2013)
ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
§ 15
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona České národní rady č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb. a zákona č. 150/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 312 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „a částky odevzdané státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.“.
2. V § 312 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Z peněžní částky k obecně prospěšným účelům musí obviněný určit nejméně 50 % státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti poskytovanou podle zvláštního zákona.“.
§ 16
Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:
V § 11 odst. 2 se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k),