Input:

208/2008 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní Garance

č. 208/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. června 2008,
kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 35 odst. 5 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2008 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví:
a) obsah hlášení o činnostech prováděných k ochranným účelům,
b) seznamy vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek,
c) objekty1) , ve kterých je možno vyrábět vysoce nebezpečné látky,
d) obsah hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými, nebezpečnými a méně nebezpečnými látkami a o výrobě určitých organických chemických látek,
e) koncentraci nebezpečné látky a méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících nebezpečné látky a méně nebezpečné látky pro účely jejich ohlašování a převodů,
f) podrobnosti o vedení evidence vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek.
§ 2
Činnosti k ochranným účelům
(K § 6 odst. 2 zákona)
Obsah hlášení o činnostech prováděných k ochranným účelům je uveden v příloze č. 1.
§ 3
Seznamy vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek
(K § 7 odst. 2 zákona)
Stanovené látky se zařazují do jednotlivých seznamů takto:
a) vysoce nebezpečné látky do Seznamu 1, který je obsažen v příloze č. 2,
b) nebezpečné látky do Seznamu 2, který je obsažen v příloze č. 3,
c) méně nebezpečné látky do Seznamu 3, který je obsažen v příloze č. 4.
§ 4
Výroba vysoce nebezpečných látek
(K § 9 odst. 3 zákona)
Vysoce nebezpečné látky lze vyrábět pouze:
a) v jediném jednoúčelovém nízkotonážním objektu, jehož reaktory ve výrobních linkách nejsou přizpůsobeny pro kontinuální provoz, objem každého reaktoru nepřevyšuje 100 litrů a celkový objem všech reaktorů není větší než 500 litrů,
b) v jediném objektu pro ochranné účely, přičemž vlastní souhrnná výroba v tomto objektu nepřevýší 10 kg za rok,
c) v objektech pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, přičemž vlastní souhrnná výroba v těchto objektech je vyšší než 100 g za rok, ale nepřevýší 10 kg za rok na jeden objekt,
d) v laboratořích pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, přičemž vlastní souhrnná výroba nepřevýší 100 g za rok na jednu laboratoř.
§ 5
Hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými látkami
(K § 18 zákona)
Obsah hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými látkami je uveden v příloze č. 5.
§ 6
Hlášení o nakládání s nebezpečnými látkami
(K § 20 odst. 3 zákona)
(1) Množství nebezpečné látky a koncentrace nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami se stanoví takto:
a) 0,1 kg nebezpečné látky označené „*“ v Seznamu 2 části A,
b) 10 kg jiné nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2 části A,
c) 100 kg nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2