Input:

207/1989 Sb., Nařízení vlády Československé socialistické republiky o provádění odvodu ze zisku na základě finančního plánu, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 207/1989 Sb.
[zrušeno č. 586/1992 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 15. prosince 1989
o provádění odvodu ze zisku na základě finančního plánu
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:
§ 1
Odvod ze zisku na základě finančního plánu provádějí organizace v působnosti federálního ministerstva dopravy a spojů s výjimkou Československých aerolinií, Slovairu, Intransu, Státního ústavu dopravního projektování a organizací spojů, organizace v působnosti federálního ministerstva národní obrany1) a federálního ministerstva vnitra, organizace lesního a vodního hospodářství s výjimkou Hydroprojektu Praha, Vodních zdrojů Praha, Vodohospodářských opraven a strojíren Písek, Státních lesů, obchodního a odbytového podniku Praha a Státních lesů, podniku technického rozvoje, Olomouc, organizace městské hromadné dopravy, organizace bytového hospodářství a organizace Československého filmu (dále jen „organizace“).
§ 2
(1) Odvod ze zisku na základě finančního plánu se organizacím stanoví ve výši, o kterou plánovaná tvorba zisku převyšuje plánované potřeby hrazené ze zisku; v případě plánované ztráty nebo nízké tvorby zisku se poskytne dotace do zdrojů k rozdělení.
(2) Plánovanými potřebami hrazenými ze zisku jsou pro účely tohoto nařízení vlády
a) jednotný příděl ze zisku do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši stanovené zvláštním předpisem,
b) plánovaný příděl ze zisku do fondu rozvoje,
c) plánovaný příděl do rezervního fondu, nejvýše však do stanovené výše minimálního zůstatku,
d) plánovaný příděl ze zisku do fondu odměn ve výši stanovené zvláštním předpisem2) ,
e) plánovaný objem výdajů na pohoštění, občerstvení a dary, na podniková stipendia, popřípadě další plánované položky použití zisku.
§ 3
(1) Plánovaná tvorba zisku, odvod zisku na základě finančního plánu, popřípadě