Input:

206/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 206/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 24. července 2019,
kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Čl. I
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
„(2)  V návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie30tento zákon dále stanoví působnost správních úřadů (dále jen „příslušný orgán”) a organizační složky státu v oblasti režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva (dále jen „licence pro dovoz dřeva”).


30 Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství.”.
2. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d)  pověřenou osobou organizační složka státu, která v rámci výkonu jí vymezeného předmětu činnosti splňuje odborné a technické předpoklady pro provádění odborných činností uvedených v § 10 a vůči které vykonává Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo”) funkci zřizovatele.”.
3. Poznámky pod čarou č. 4 až 6 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
4. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „orgány státní správy” nahrazují slovy „příslušnými orgány podle § 4 a správními orgány uvedenými v § 6a”.
5. V § 3 odst. 2 se slova „Ministerstva zemědělství (dále jen „ministerstvo”)” nahrazují slovem „ministerstva”.
6. V § 3 odst. 3 se slova „a orgány státní správy” nahrazují slovy „ , příslušné orgány podle § 4 a správní orgány uvedené v § 6a”.
7. Nadpis nad označením § 4 se zrušuje.
8. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31 až 33 zní:
㤠4
Příslušné orgány
(1)  Příslušnými orgány podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky31, jsou ministerstvo, krajské úřady a Česká obchodní inspekce (dále jen „inspekce”).
(2)  Příslušné orgány podle odstavce 1
a)  s výjimkou inspekce přijímají oznámení32od kontrolních organizací13o významných nebo opakovaných porušeních povinností ze strany hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedený kontrolními organizacemi,
b)  zasílají do centrální evidence informace v rozsahu a