Input:

206/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2012 Garance

č. 206/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. června 2009,
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v čl. II bod 3 a bod 4 a v čl. VI písm. b)
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v čl. I body 9, 12 až 14, bod 28, pokud jde o § 29 odst. 1 písm. g) a h), body 55 a 81, bod 98, pokud jde o § 107 odst. 2 písm. p), v čl. II body 3 a 4 a v čl. VI písm. b)
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v čl. I body 9, 12 až 14, bod 28, pokud jde o § 29 odst. 1 písm. g) a h), body 55 a 81, bod 98, pokud jde o § 107 odst. 2 písm. p), v čl. II body 3 a 4 a v čl. VI písm. b)
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění v čl. VI písm. b) datum účinnosti
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o sociálních službách
Čl. I
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 108/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. h) se za slova „obsahem je“ vkládají slova „popis způsobu zpracování plánu,“ a za slova „zdrojů a potřeb“ se vkládají slova „osob, kterým jsou sociální služby určeny“.
2. Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.“.
3. V § 7 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo jiná fyzická osoba uvedená v § 83 nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu7a; nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu7bposkytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu“.
Poznámky pod čarou č. 7a a 7b znějí:


7a§ 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 340/2006 Sb.
7b§ 23 zákona č. 48/1997 Sb.
§ 36 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.“.
4. V § 8 písm. a) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.
5. V § 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Osoba do 18 let věku se považuje za neschopnou zvládat úkony uvedené v § 9 odst. 1 písm. a), q) a r), jestliže z důvodu zdravotního postižení potřebuje při těchto úkonech mimořádnou pomoc, a to i v případech, kdy se u těchto úkonů nepřihlíží k pomoci a dohledu z důvodu věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. Mimořádnou pomocí se rozumí pomoc, která rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje pomoc poskytovanou osobě téhož věku.“.
6. V § 11 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. d) se částka „11 000 Kč“ nahrazuje částkou „12 000 Kč“.
7. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek tak, že příspěvek nenáleží, příspěvek se odejme od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl příspěvek vyplacen.“.
8. V § 14a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7c zní:
„(1) Příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52; to neplatí v případě, kdy je s oprávněnou osobou do ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném