Input:

206/1990 Sb., Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku, platné do 31.12.1995 Archiv

č. 206/1990 Sb.
[zrušeno č. 117/1995 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
Předsednictva federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 29. května 1990
o státním vyrovnávacím příspěvku
Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
§ 1
K vyrovnání sociálních důsledků zvýšení některých maloobchodních cen pro obyvatelstvo poskytuje stát jako zvláštní sociální dávku státní vyrovnávací příspěvek (dále jen „příspěvek“).
§ 2
(1) Na příspěvek mají nárok všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Příspěvek se poskytuje též zahraničním pracovníkům zaměstnaným na území České a Slovenské federativní Republiky u československých organizací na základě mezivládních dohod.
(3) Na příspěvek nemají nárok osoby po dobu
a) výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby,
b) umístění v ústavu sociální péče, s výjimkou dětí, na které náleží přídavky na děti nebo výchovné, a důchodců v domovu - penziónu pro důchodce,
c) umístění v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné,
d) vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody.
§ 3
(1) Výše příspěvku činí 140 Kčs měsíčné.
(2) Jde-li však o osoby uvedené v § 2 odst. 2, které denně dojíždějí ze zahraničí na území České a Slovenské Federativní Republiky, činí výše příspěvku polovinu částky uvedené v odstavci 1.
§ 4
(1) Poživatelům důchodů z důchodového zabezpečení vyplácí příspěvek plátce důchodu, a to spolu s důchodem; to neplatí, jde-li o poživatele sirotčího důchodu.
(2) Příspěvek náležející osobám, na které náleží přídavky na děti nebo výchovné, vyplácí plátce těchto dávek příjemcům těchto dávek, a to spolu s těmito dávkami, nejde-li o osoby uvedené v odstavci 1.
(3) Osobám, které jsou v pracovním, členském nebo služebním poměru, vyplácí příspěvek jejich zaměstnavatel, a to spolu s příjmem z tohoto poměru, nejde-li o osoby uvedené v odstavcích 1 a 2.
(4) Osobám, které pobírají peněžité dávky z nemocenského zabezpečení nahrazující ušlý příjem nebo mateřský příspěvek, vyplácí příspěvek plátce těchto dávek, a to spolu s těmito dávkami, nejde-li o osoby uvedené v odstavcích 1 až 3.
(5) Příspěvek ostatním, osobám vyplácí příslušný státní orgán.1)
(6) Plátcům příspěvku se náklady na příspěvek uhrazují ze státního rozpočtu federace prostřednictvím zvláštního účtu vedeného u Státní banky československé.
§ 5
(1) Každé osobě náleží v kalendářním měsíci jen jeden příspěvek.
(2) Příspěvek se vyplácí ve výplatních termínech určených plátcem příspěvku na běžný kalendářní měsíc.
(3) Příspěvek na kalendářní měsíc se vyplatí, jestliže výplatní termín připadne na den, kdy skutečnosti uvedené v § 2 odst. 3 netrvají.
(4) Příspěvek se do ciziny nevyplácí.
§ 6
(1) Nárok na výplatu příspěvků za jednotlivý kalendářní měsíc zaniká ve lhůtě jednoho roku; tato lhůta běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, za který příspěvek náleží.