Input:

204/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 204/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. června 2000,
kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
Čl. I
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
2. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno.“.
3. V § 1 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Volby do Parlamentu České republiky se konají v jednom dni; hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Dnem voleb do Parlamentu České republiky je den pracovního klidu před pracovním dnem .
(5) Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který v den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.“.
4. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Pro hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mimo území České republiky se vytvářejí zvláštní stálé volební okrsky (dále jen „zvláštní volební okrsky“) při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“). Území zvláštního volebního okrsku je vymezeno územním obvodem zastupitelského úřadu.“.
5. V § 5 se slovo „voličů“ zrušuje.
6. § 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5a) zní:
㤠6
Zvláštní seznam
(1) Zvláštní seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad města, úřad městské části nebo úřad městského obvodu územně členěného statutárního města a místní nebo obvodní úřad v hlavním městě Praze (dále jen „obecní úřad“) pro voliče, který není v jeho územním obvodu