Input:

201/2004 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění účinném k 23.11.2007 Archiv

č. 201/2004 Sb.
[zrušeno č. 290/2008 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 14. dubna 2004,
kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
289/2007 Sb.
(k 23.11.2007)
ruší část první
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 2 písm. b) zákona:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena vyhláškou č. 289/2007 Sb. k 23.11.2007)
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Čl. II
Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, se mění takto:
1. V § 2 písm. p) se slovo „čerstvé“ nahrazuje slovem „chlazené“.
2. V § 2 písm. w) se číslo „40“ nahrazuje číslem „44“.
3. V § 24 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Mlži a mořští plži sbíraní v oblastech uvedených v části A bodě 1 písm. b) a c) přílohy č. 8 k této vyhlášce, kteří nebyli před uvedením na trh sádkováni nebo čištěni, musí být podrobeni ošetření k potlačení růstu patogenních mikroorganizmů v souladu s přílohou č. 9 k této vyhlášce.“.
4. V příloze č. 4 poznámce (6) se slovo „uvedou“ nahrazuje slovy „uvede jejich celkový počet,“.
5. V příloze č. 6 části C oddílu I. bodě 2 písm. a) se slova „d) a f)“ nahrazují slovy „d), e) a f)“.
6. V příloze č. 6 části I bodě 17 se slova „bod 1“ nahrazují slovem „předvětí“.
7. V příloze č. 6 části I bodech 18, 19, 20, 21, 22 a 23 se slova „bod 2“ nahrazují slovy „bod 1“.
8. V příloze č. 6 části I bodě 24 se slova „bod 3“ nahrazují slovy „bod 2“.
9. V příloze č. 6 části I bodě 25 se slova „bod 5“ nahrazují slovy „bod 4“.
10. V příloze č. 6 části I bodě 26 se slova „bod 6“ nahrazují slovy „bod 5“.
11. V příloze č. 6 části I se slova „bod 10“ nahrazují slovy „bod 9“.
12. V příloze č. 7 části A bodě 8 se ve druhém řádku slovo „ryby“ nahrazuje slovem „produkty“.
13. V příloze č. 7 části B bodě 10 první věta zní: „Vlastníci lodí nebo jejich zástupci provedou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby s produkty rybolovu nepracovaly nebo nemanipulovaly osoby, které mohou produkty rybolovu kontaminovat, a to až do té doby, kdy bude prokázáno, že mohou takovou činnost bezpečně vykonávat.“.
14. V příloze č. 8 se vkládá nová část A, která zní:
„A