Input:

201/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění účinném k 1.9.2007 Archiv

č. 201/2003 Sb.
[zrušeno č. 289/2007 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2003
o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
651/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
47 novelizačních bodů, též vkládá § 3a a doplňuje přílohu č. 5
4/2007 Sb.
(k 5.1.2007)
ruší § 1 až § 3, § 4 až 34 a přílohy č. 1 až 4
206/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
vkládá v § 3a odst. 3 a přílohu č. 6
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 21 odst. 7, § 22 odst. 2, § 23 odst. 4, § 24 odst. 2 a § 31 odst. 3 zákona:
Úvodní ustanovení
§ 1
(zrušen vyhláškou č. 4/2007 Sb. k 5.1.2007)
§ 2
(zrušen vyhláškou č. 4/2007 Sb. k 5.1.2007)
§ 3
(zrušen vyhláškou č. 4/2007 Sb. k 5.1.2007)
§ 3a
(1) Čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a zvěřina musí být získány ze zvířat, která
a) splňují veterinární požadavky na zvířata příslušného druhu stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy3b) ,
b) nepocházejí z hospodářství, podniku, podniku na zpracování zvěřiny, území nebo části území, jež podléhají omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat, moru skotu, newcastleské choroby, aviární influenzy nebo moru malých přežvýkavců podle pravidel stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy3c) a vztahujícím se na daná zvířata a jejich produkty, a
c) jde-li o drůbeží maso, králičí maso nebo maso zvěře ve farmovém chovu, nebyla porážena v podniku, v němž během procesu porážení a výroby byla přítomna zvířata nakažená nebo podezřelá z nákazy uvedené pod písmenem b), anebo jatečně opracovaná těla nebo části těchto zvířat, dokud nebylo takové podezření vyloučeno.
(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona a při dodržení opatření pro tlumení nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) povolit výrobu, zpracování a uvádění do oběhu čerstvého drůbežího masa, králičího masa, masa zvěře ve farmovém chovu a zvěřiny, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením, uvedeným v odstavci 1 písm. b), nikoli však z hospodářství, které je infikované některou z nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo podezřelé z takové nákazy, a to za předpokladu, že uvedené živočišné produkty
a) podléhají ošetření podle přílohy č. 5 k této vyhlášce v podniku schváleném pro tyto účely,
b) byly zřetelně označeny,
c) byly před ošetřením získány, zpracovány, skladovány a přepravovány prostorově nebo časově odděleně od živočišných produktů splňujících všechny veterinární požadavky a krajská veterinární správa schválila podmínky jejich přepravy z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením.
(3) Čerstvé drůbeží maso nebo maso pernaté zvěře ve farmovém chovu získané porážkou drůbeže nebo pernaté zvěře ve farmovém chovu, která pochází z území nebo části území, jež podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením přijatým vzhledem k výskytu newcastleské choroby nebo aviární influenzy, jakož i mleté maso, strojně