Input:

201/1997 Sb., Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.12.2019 Garance

č. 201/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. července 1997
o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3, § 4, § 7, § 9a a § 11, nová přechodná ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší § 9a
418/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
v § 3 vkládá odst. 9
425/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 3 a vkládá nový § 3a
347/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 3
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší část druhou
277/2019 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 3 odst. 3 - dosud neuvedeno
315/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění § 5
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PLAT A NĚKTERÉ DALŠÍ NÁLEŽITOSTI STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
§ 1
Zákon v této části upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce státního zástupce.
§ 2
(1) Státnímu zástupci náleží za vykonanou práci plat.
(2) Státnímu zástupci, o němž to stanoví tento zákon, náleží též naturální plnění.
§ 3
Plat
(1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného podle počtu let započitatelné praxe (dále jen „praxe“) a stupně státního zastupitelství, ke kterému je státní zástupce přidělen1) nebo přeložen,2) nestanoví-li tento zákon jinak. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.
(3) Platová základna činí 90 % platové základny stanovené pro soudce v zákoně, kterým se stanoví platy soudcům21) . Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.3)
(4) Platový koeficient podle odstavce 2 se určuje státnímu zástupci
 
okresního státního zastupitelství
krajského státního zastupitelství
vrchního státního zastupitelství
 
0,88
0,96
1,05
do ukončení 5. roku
1,01
1,09
1,17
od počátku 6. roku
1,14
1,26
1,33
od počátku 9. roku
1,22
1,35
1,47
od počátku 12. roku
1,30
1,44
1,60
od počátku 15. roku
1,35
1,53
1,68
od počátku 18. roku
1,39
1,56
1,72
od počátku 21. roku
1,43
1,59
1,75
od počátku 24. roku
1,46
1,64
1,80
od počátku 27. roku
1,51
1,67
1,84
od počátku 30. roku.
(5) Platový koeficient stanovený v odstavci 4 se zvyšuje
a) okresnímu státnímu zástupci okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 plánovanými státními zástupci o 0,22 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0,25,
b) náměstkovi okresního státního zástupce okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 plánovanými státními zástupci o 0,09 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0,11,
c) krajskému státnímu zástupci o 0,40,
d) náměstkovi krajského státního zástupce o 0,18,
e) vedoucímu oddělení krajského státního zastupitelství o 0,09,
f) vrchnímu státnímu zástupci o 0,50,
g) náměstkovi vrchního státního zástupce o 0,26,
h) řediteli odboru vrchního státního zastupitelství o 0,12,
i) vedoucímu oddělení vrchního státního zastupitelství o 0,07.
(6) Státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,84. Platový koeficient se zvyšuje
a) řediteli odboru Nejvyššího státního zastupitelství o 0,23,
b) vedoucímu oddělení Nejvyššího státního zastupitelství o 0,15.
(7) Nejvyššímu státnímu zástupci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve