Input:

201/1990 Sb., Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích Garance

č. 201/1990 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 357/1992 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. května 1990,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb.; o notářských poplatcích, se mění a doplňuje takto:
1. § 6 včetně nadpisu zní:
㤠6
Osvobození od poplatku
Od poplatku za notářské úkony jsou osvobozeny československý stát, rozpočtové a příspěvkové organizace a státní fondy.“
2. § 22 včetně nadpisu zní:
㤠22
Rozdělení osob do skupin pro poplatkové účely
Pro účely poplatkového řízení jsou osoby zařazeny do tří skupin, a to:
a) do I. skupiny manžel, děti, vnuci a rodiče,
b) do II. skupiny sourozenci, prarodiče a osoby, které s převodcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto