Input:

198/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 198/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. června 2017,
kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
„(7) Ochránce sleduje naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6.


6Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, vyhlášená pod č. 10/2010 Sb. m. s.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.
2. Za § 21b se vkládá nový § 21c, který zní:
㤠21c
(1) Při sledování naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6se ochránce zabývá systematicky problematikou práv osob se zdravotním postižením a za tím účelem zejména
a) podporuje naplňování práv osob se zdravotním postižením a navrhuje opatření směřující k jejich ochraně,